Tải bản đầy đủ

Cũng như cầm cố đặt cọc và ký cược có hiệu lực từ thời điểm bên đặt cọc bên ký cược chuyển giao tài sản đặt cọc ký cược cho bên nhận đặt cọc nhận ký cược

Cũng như cầm cố đặt cọc và ký cược có hiệu lực từ thời điểm bên đặt cọc bên ký cược chuyển giao tài sản đặt cọc ký
cược cho bên nhận đặt cọc nhận ký cược;(SAI. Hiệu lực của hợp đồng phụ thuộc theo thỏa thuận của các bên khác với
cầm cố)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×