Tải bản đầy đủ

Tải sản hình thành trong tương lai chỉ có thể là đối tượng của biện pháp cầm cố thế chấp

Tải sản hình thành trong tương lai chỉ có thể là đối tượng của biện pháp cầm cố thế chấp;(SAI: TSHTTTL không phải đối
tượng của cầm cố vì bản chất của cầm cố phải có sự chuyển giao và nắm giữ tài sản)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×