Tải bản đầy đủ

Một tài sản bảo đảm nhiều nghĩa vụ phải đảm bảo hai điều kiện tài sản phải thuộc sở hữu của bên có nghĩa vụ trong nghĩa vụ được bảo đảm và phải có giá trị lớn hơn giá trị các nghĩa vụ được bảo đảm

Một tài sản bảo đảm nhiều nghĩa vụ phải đảm bảo hai điều kiện Tài sản phải thuộc sở hữu của bên có nghĩa vụ trong
nghĩa vụ được bảo đảm và phải có giá trị lớn hơn giá trị các nghĩa vụ được bảo đảm;(SAI: đó là theo nguyên tắc chung
nhưng pháp luật tôn trọng sự thỏa thuận giữa các bên)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×