Tải bản đầy đủ

Tham luận công tác thu hút tập hợp đoàn viên, thanh niên trong và ngoài chi đoàn tham gia các hoạt động phong trào của đơn vị

THAM LUẬN
Của Chi đoàn …………………………….. tại Hội nghị tổng kết
công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018
Kính thưa: Đ/c...............................................
Kính thưa quý vị đại biểu; thưa toàn thể Hội nghị!
Trước tiên tôi hoàn toàn nhất trí với bản Báo cáo tổng kết công tác đoàn
và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
được đ/c…………………… trình bày trước Hội nghị. Lời đầu tiên, cho phép tôi
thay mặt cho BCH chi đoàn …………………………., xin được trân trọng gửi
đến quý vị đại biểu cùng toàn thể Hội nghị lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc,
chúc Hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018
thành công tốt đẹp.
Sau đây, thay mặt cho BCH chi đoàn ………………………….tôi xin trình
bày trước Hội nghị tham luận với nội dung: “Công tác thu hút tập hợp đoàn viên,
thanh niên trong và ngoài chi đoàn tham gia các hoạt động phong trào của đơn vị.”.
Kính thưa Hội nghị!
Sinh thời, Bác Hồ muôn vàn kính yêu đã đặt kỳ vọng rất lớn vào thanh
niên, Người từng dạy: "Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà, nước
nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần là do thanh niên". Thực tiễn đã
chứng minh, trong lịch sử dân tộc Việt Nam, các thế hệ trẻ luôn nêu cao truyền
thống tốt đẹp của dân tộc, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, viết nên

những trang sử chói lọi trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, góp phần
lập nên những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và thời đại.
“Chúng ta hiểu rằng, một con én không thể làm nên mùa xuân và người ta
thường hay nói rằng, muốn đi nhanh thì đi một mình, còn muốn đi xa thì phải
cùng đi. Và cha ông ta đã tổng kết, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại
nên hòn núi cao. Đối với thanh niên chúng ta cũng vậy, việc tập hợp đoàn kết là
việc vô cùng quan trọng vì thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, có vai trò quyết
định trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, là lực lượng sáng tạo trong xây
dựng xã hội tương lai. Chính vì vậy Lênin đã khẳng định “Ai nắm được thanh
niên trong tay là người đó làm chủ thế giới và theo 1 nghĩa nào đó có thể nói rằng
xây dựng xã hội chủ nghĩa cộng sản chính là thanh niên”. Đó không phải là quan
điểm mà là kim chỉ nam cho công tác tập hợp đoàn kết thanh niên hiện nay.
Từ vấn đề đó chúng ta hãy quay trở lại với công tác thu hút, tập hợp đoàn
viên, thanh niên tại các chi đoàn hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn, hạn chế.
Thực tế cho thấy đoàn viên, thanh niên tại các cơ quan đơn vị phải tập trung nhiều
thời gian, sức lực để hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn do đó không dành
nhiều thời gian tham gia vào các hoạt động phong trào; đặc biệt, tại các chi đoàn
ít đoàn viên, thanh niên, việc tập hợp đoàn kết thanh niên lại càng khó khăn. Một
bộ phận không nhỏ đoàn viên, thanh niên ngại tham gia các hoạt động do Chi
đoàn tổ chức hoặc tham gia với thái độ không hăng hái, không nhiệt tình.
Những khó khăn trên nguyên nhân là do các chi đoàn ở cơ quan, đơn vị
hiện nay chỉ hoạt động ở mức cầm chừng, chưa tổ chức được các hoạt động để
thu hút đoàn viên, thanh niên tham gia. Một số đồng chí Bí thư chi đoàn còn
1


thiếu chủ động, thiếu giải pháp tổ chức các hoạt động đoàn, do vậy chưa tập hợp
đoàn kết và phát huy được sức mạnh của lực lượng đoàn viên trẻ năng động,
đông đảo và nhiệt tình; từ đó làm cho phong trào tại các chi đoàn ngày càng co
lại. Bên cạnh đó, phần lớn đoàn viên thanh niên hiện nay đều thích những hoạt
động có tính giải trí, sôi nổi, những buổi sinh hoạt đoàn thường kỳ, những buổi
nghe nói chuyện chuyên đề thì rất ít đoàn viên thanh niên tham gia; Đây chính là
những nguyên nhân dẫn đến yếu kém trong công tác thu hút tập hợp đoàn kết
thanh niên và nâng cao chất lượng hoạt động của các chi đoàn.
Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể Hội nghị!
Chi đoàn …………………………. là Chi đoàn cơ sở trực thuộc Thành
đoàn. Tổng số đoàn viên hiện nay là 44 ; gồm có 5 phân đoàn trực thuộc. Trong
những năm qua, công tác thu hút, tập hợp ĐVTN tại chi đoàn tham gia các hoạt
động phong trào đặc biệt được quan tâm, chú trọng; các phong trào “Tuổi trẻ
chung tay xây dựng nông thôn mới, Nông thôn kiểu mẫu, phong trào “Thanh niên


tham gia xây dựng văn minh đô thị”; các phong trào xung kích, tình nguyện vì
cuộc sống cộng đồng; xung kích, tình nguyện bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh
chính trị; xung kích, tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí
hậu; phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”…đã được
ĐVTN trong đơn vị tích cực hưởng ứng và nhiệt tình tham gia.
Công tác thu hút, tập hợp đoàn viên, thanh niên tại Chi đoàn
…………………………. không chỉ giới hạn trong số ĐVTN là viên chức, lao
động trong đơn vị mà chi đoàn còn thu hút, tập hợp được nhiều lượt thanh niên là
hộ kinh doanh tại các chợ thường xuyên tham gia vào các phong trào thể dục thể
thao, văn hóa văn nghệ, tham gia công tác vệ sinh môi trường; đặc biệt trong năm
2018, chi đoàn đã thu hút, tập hợp được 4 ĐVTN là hộ kinh doanh vào sinh hoạt tại
chi đoàn; đây chính là tiền đề cho công tác phát triển đoàn viên của chi đoàn trong
những năm tới.
Với những kết quả tích cực đã đạt được trong thời gian qua, ĐVTN chi
đoàn ………………………….đã và đang tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp
của các thế hệ đi trước, thích ứng nhanh với tình hình và nhiệm vụ mới. Thái độ
và ý thức chính trị - xã hội, tinh thần tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng ngày
càng tốt hơn. Đoàn viên, thanh niên trong đơn vị luôn quan tâm và có trách
nhiệm hơn đối với những vấn đề của địa phương, đất nước; đã và đang ra sức thi
đua, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn góp phần đảm bảo an ninh trật tự,
phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm trên địa bàn các
chợ đơn vị được giao quản lý cũng như tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt
động phong trào của đơn vị, đoàn thể; qua đó góp phần xây dựng và củng cố chi
đoàn ngày càng vững mạnh.
Kính thưa Hội nghị!
Từ những kinh nghiệm thực tiễn tại Chi đoàn ………………………….;
Sau đây tôi xin đóng góp một số biện pháp để góp phần nâng cao hiệu quả công
tác thu hút tập hợp đoàn viên, thanh niên trong chi đoàn tham gia các hoạt động
phong trào:
Thứ nhất, các đồng chí Bí thư Đoàn phải là người tiên phong trong việc
tham mưu, đề xuất với cấp ủy các giải pháp thu hút, tập hợp đoàn viên, thanh
niên và được cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình
2


đặc thù của của đơn vị, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác phối hợp giữa
BCH Chi đoàn và Thủ trưởng cơ quan chuyên môn trong việc tổ chức các hoạt
động, phong trào.
Thứ hai, các chi đoàn cần đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng
cho đoàn viên thanh niên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức
của đoàn viên thanh niên về vai trò của tổ chức Đoàn; ý nghĩa của việc tham gia
các hoạt động phong trào nhằm khơi dậy sức trẻ của mỗi đoàn viên, giúp cho mỗi
đoàn viên thanh niên trưởng thành, năng động hơn, phát huy được năng lực của
bản thân và có cơ hội được trải nghiệm qua những khó khăn, thử thách.
Thứ ba, các chi đoàn cần duy trì tổ chức các buổi sinh hoạt chi đoàn để
lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên thanh niên và
trao đổi những vấn đề liên quan đến công tác thanh niên. Đẩy mạnh tổ chức các
phong trào thanh niên xung kích, tình nguyện chung sức cùng cộng đồng; phong
trào thanh niên lập thân, lập nghiệp; phong trào tuổi trẻ sáng tạo; tuổi trẻ xung
kích bảo vệ tổ quốc; và đặc biệt là cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các hoạt động Đoàn
phải được tổ chức linh hoạt cả về địa điểm, thời gian thích hợp để đoàn viên
thanh niên tham gia mà không ảnh hưởng đến công việc và cần lựa chọn hình
thức phù hợp, nội dung hoạt động hấp dẫn, lối cuốn đoàn viên thanh niên. Chú
trọng tăng cường các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa các cơ sở Đoàn nhằm
tạo phong trào thi đua giữa các cơ sở Đoàn với nhau.
Thứ tư, các chi đoàn cũng cần nghiên cứu, đề xuất với cơ quan chuyên
môn nhận đảm nhiệm những phần việc, công trình có thể gây quỹ để có nguồn
chi cho các hoạt động.
Thứ năm, các Chi đoàn cần làm tốt công tác thi đua khen thưởng đối với
đoàn viên thanh niên. Cần phát hiện và khen thưởng kịp thời những gương đoàn
viên thanh niên điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực và nhân rộng điển hình ấy.
Thứ sáu, cần quan tâm tới bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ,
nâng cao tay nghề cho đoàn viên thanh niên. Khi đứng trong tổ chức, tổ chức
cần giúp họ nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng để hoàn thành tốt
các nhiệm vụ được giao.
Thứ bảy, các chi đoàn cần tạo ra những hoạt động tập thể để đoàn viên
thanh niên bộc lộ, phát huy và tự phát huy những năng lực còn tiềm ẩn trong bản
thân họ thông qua các hội thi văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, qua đó sẽ phát
hiện được năng lực cũng như trí tuệ của thanh niên.
Kính thưa hội nghị!
Trên đây là một số ý kiến tham luận của tôi về “Công tác thu hút tập hợp
đoàn viên, thanh niên trong và ngoài chi đoàn tham gia các hoạt động phong trào
của đơn vị.” Xin cám ơn Hội nghị đã chú ý lắng nghe.
Cuối cùng, xin kính chúc quý vị đại biểu, các đồng chí Đoàn viên sức
khoẻ - hạnh phúc - thành đạt. Chúc Hội nghị thành công thành công tốt đẹp !
Xin trân trọng cảm ơn !

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×