Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 11 bài 45: Sinh sản hữu tính ở động vật

Giáo án Sinh học 11

Tiết 45

Bài 45 SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VẬT
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức: Qua bài học này HV:
- Định nghĩa được sinh sản hữu tính.
- Nêu được 3 giai đoạn của quá trình sinh sản hữu tính.
- Phân biệt được thụ tinh ngoài với thụ tinh trong và nêu được ưu thế của thụ tinh
trong so với thụ tinh ngoài.
- Nêu được các hình thức đẻ trứng và đẻ con ở động vật.
2. Kỹ năng: quan sát, phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát hoá, trừu tượng hoá.
3. Thái độ: Phát triển tư tưởng duy vật biện chứng và tình yêu thiên nhiên, môn học.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: Giáo án, Sơ đồ phóng to hình 45.1 → 45.4 SGK.
2. Học sinh: SGK, đọc trước bài học.
III. TRỌNG TÂM BÀI HỌC: khái niệm sinh sản hữu tính, các hình thức sinh sản hữu
tính ở động vật
IV. TIẾN TRÌNH:
1. Ổn định tổ chức : Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ:
1. So sánh sinh sản vô tính ở động vật và sinh sản vô tính ở thực vật.
2. Khi điều kiện sống thay đổi đột ngột có thể dẫn đến hàng loạt cá thể động vật
sinh sản vô tính bị chết, tại sao?
3. Phân biệt sinh sản vô tính và tái sinh các bộ phận cơ thể.
3. Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung cơ bản
* Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm I. SINH SẢN HỮU TÍNH LÀ GÌ?
sinh sản hữu tính.
Sinh sản hữu tính là kiểu sinh sản tạo
GV: cho học sinh làm bài tập lệnh số 1 ra cá thể mới qua hình thành và hợp nhất
SGK để rút ra khái niệm về sinh sản hữu giao tử đơn bội đực và giao tử đơn bội cái
tính ở động vật (Đáp án C)
để tạo ra hợp tử lưỡng bội, hợp tử phát
HS: Nghiên cứu câu hỏi trắc nghiệm triển thành cá thể mới.
SGK và trả lời.
* Hoạt động 2: Tìm hiểu về qua trình II. QUÁ TRÌNH SINH SẢN HỮU TÍNH
sinh sản hữu tính ở động vật.
Ở ĐỘNG VẬT.
GV: Sinh sản hữu tính sẽ gồm mấy giai - Sinh sản hữu tính ở hầu hết các loài động
đoạn?
vật là một quá trình bao gồm 3 giai đoạn nối
HS: Nghiên cứu SGK, trả lời..
tiếp nhau, đó là:
GV: treo sơ đồ hình 45.1 SGK.
+ Giai đoạn hình thành tinh trùng và trứng.
HS: hoạt động nhóm, trả lời câu hỏi + Giai đoạn thụ tinh (giao tử đực kết hợp với
phần , sau đó lên bảng trình bày và báo giao tử cái tạo thành hợp tử).
+ Giai đoạn phát triển phôi hình thành cơ thể
cáo kết quả.


Giáo án Sinh học 11

GV: Nhận xét và chính xác hoá.
* Hoạt động 3: Tìm hiểu các hình thức
thụ tinh.
GV: Thụ tinh ngoài gặp ở loài động vật
nào? Thụ tinh ngoài diễn ra ở đâu?Tiết 45

mới.
III. CÁC HÌNH THỨC THỤ TINH.
1. Thụ tinh ngoài
- Là hình thức thụ tinh mà trứng gặp tinh
trùng và thụ tinh ở bên ngoài cơ thể cái
- Đại diện: cá, ếch nhái,...
2. Thụ tinh trong
HS: Nghiên cứu thông tin SGk để trả
- Là hình thức thụ tinh mà trứng gặp tinh
lời.
trùng và thụ tinh ở trong cơ quan sinh dục của
con cái.
GV: Hãy cho biết thụ tinh ở ếch( hình
- Đại diện: Bò sát, chim và thú.
45.3), ở rắn( hình 45.4) là hình thức thụ 3. Ưu điểm của thụ tinh trong so với thụ
tinh ngoài.
tinh trong hay thụ tinh ngoài.
- Thụ tinh ngoài có hiệu quả thụ tinh thấp
Thụ tinh trong có ưu thế gì so với thụ
do tinh trùng phải bơi trong nước để gặp
tinh ngoài?
trứng, đây là một trong những lý do giải
thích tại sao động vật thụ tinh ngoài thường
HS: Nghiên cứu thông tin SGk và thảo
đẻ rất nhiều trứng.
luận nhóm, trả lời câu hỏi.
- Thụ tinh trong là hình thức thụ tinh đưa
GV: Nhận xét và bổ sung để hoàn thiện tinh trùng vào cơ quan sinh dục của con cái
nên hiệu quả thụ tinh cao.
kiến thức.
IV. ĐẺ TRỨNG VÀ ĐẺ CON.
* Hoạt động 4: Tìm hiểu về động vật
1. Động vật đẻ trứng và đẻ con
đẻ trứng và đẻ con
- ĐV đẻ trứng: Cá, lưỡng cư, bò sát, ếch nhái.
GV: Cho ví dụ về vài loài động vật đẻ
- ĐV đẻ con: tất cả thú (trừ thú Mỏ vịt)
trứng và đẻ con. Cho biết ưu điểm của
2. Ưu điểm của mang thai và sinh con ở
mang thai và sinh con ở thú so với đẻ
thú.
trứng ở các động vật khác.
- Ở động vật có vú, chất dinh dưỡng từ cơ thể
HS: Nghiên cứu thông tin SGk và hiểu
mẹ qua nhau thai rất phong phú, nhiệt độ
biết thực tế để trả lời.
trong cơ thể mẹ thích hợp với sự phát triển
GV: Nhận xét, bổ sung để hoàn thiện
của thai.
kiến thức.
- Phôi thai được bảo vệ tốt nên tỉ lệ chết thai
thấp.
4. Củng cố: Nêu những ưu điểm và nhược điểm thụ tinh trong so với thụ tinh ngoài,
mang thai và sinh con ở thú so với đẻ trứng ở các loài động vật khác.
5. Dặn dò:
- Trả lời câu hỏi và làm bài tập SGK trang 178
- Đọc trước bài 46Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×