Tải bản đầy đủ

Trong trường hợp bên có nghĩa vụ vi phạm nghĩa vụ thì tài sản bảo đảm thuộc sở hữu của bên có quyền bên nhận bảo đảm để họ có quyền xử lý tài sản bảo đảm

Trong trường hợp bên có nghĩa vụ vi phạm nghĩa vụ thì tài sản bảo đảm thuộc sở hữu của bên có quyền bên nhận bảo
đảm để họ có quyền xử lý tài sản bảo đảm;(SAI. Đối với bảo lãnh thì nếu bên được bảo lãnh không có khả năng thực hiện
nghĩa vụ thì bên bảo lãnh với phải thực hiện nghĩa vụ)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×