Tải bản đầy đủ

Quyền sử dụng đất là đối tượng của cầm cố thế chấp có tài sản gắn liền thì tài sản gắn liền với đất đó cũng thuộc tài sản cầm cố thế chấp

Quyền sử dụng đất là đối tượng của cầm cố thế chấp có tài sản gắn liền thì tài sản gắn liền với đất đó cũng thuộc tài sản
cầm cố thế chấp;(SAI. Về bản chất cẩm cố là chuyển giao bản thân của tài sản còn thế chấp là chuyển gioa các giấy tờ
chứng minh tình trạng pháp lí của tài sản, Điều 716)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×