Tải bản đầy đủ

Giao dịch bảo đảm có hiệu lực kể từ thời điểm giao kết

Giao dịch bảo đảm có hiệu lực kể từ thời điểm giao kết;(SAI: phụ thuộc theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp
luật. Ví dụ: cầm cố có hiệu lực kể từ thời điểm chuyển giao ts)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×