Tải bản đầy đủ

Tài sản bảo đảm chỉ bị xử lý khi bên có nghĩa vụ bên bảo đảm vi phạm nghĩa vụ

Tài sản bảo đảm chỉ bị xử lý khi bên có nghĩa vụ bên bảo đảm vi phạm nghĩa vụ;(SAI do thỏa thuận của các bên có thể xử
lí tài sản trước thời hạn thực hiện nghĩa vụ)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×