Tải bản đầy đủ

Khái niệm và đặc điểm của thời hạn thời hiệu

Khái niệm và đặc điểm của thời hạn thời hiệu?
1. Thời hạn: (Điều 149-Bộ Luật Dân Sự)
a. Thời hạn là một khoảng thời gian được xác định từ thời điểm này đến
thời điểm khác.
b. Thời hạn có thể được xác định bằng phút, giờ, ngày, tuần, tháng, năm
hoặc bằng một sự kiện có thể sẽ xảy ra.
2. Thời hiệu: (Điều 154-Bộ Luật Dân Sự)
Thời hiệu là thời hạn do pháp luật quy định mà khi kết thúc thời hạn
đó thì chủ thể được hưởng quyền dân sự, được miễn trừ nghĩa vụ dân
sự hoặc mất quyền khởi kiện vụ án dân sự, quyền yêu cầu giải quyết
việc dân sự.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×