Tải bản đầy đủ

Các trường hợp chấm dứt đại diện của pháp nhân các trường hợp chấm dứt đại diện của cá nhân

Các trường hợp chấm dứt đại diện của pháp nhân Các trường
hợp chấm dứt đại diện của cá nhân?
1. Chấm dứt đại diện của cá nhân:
a. Đại diện theo pháp luật của cá nhân chấm dứt trong các trường hợp
sau đây:
 Người được đại diện đã thành niên hoặc năng lực hành vi dân sự đã
được khôi phục;
 Người được đại diện chết;
 Các trường hợp khác do pháp luật quy định.
b. Đại diện theo uỷ quyền của cá nhân chấm đứt trong các trường hợp
sau đây:
 Thời hạn uỷ quyền đã hết hoặc công việc uỷ quyền đã hoàn thành;
 Người uỷ quyền huỷ bỏ việc uỷ quyền hoặc người được uỷ quyền từ
chối việc uỷ quyền;
 Người uỷ quyền hặc người được uỷ quyền chết, bị toà án tuyên bố mất
năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, mất tích
hoặc đã chết.
 Khi chấm dứt đại diện theo uỷ quyền, người đại diện phải thanh toán
xong các nghĩa vụ tài sản với người được đại diện hoặc với người được
thừa kế của người được đại diện.
2.

a.

Thời hạn
Chấm dứt đại diện của pháp nhân:
Đại diện theo pháp luật của pháp nhân chấm dứt khi pháp nhân
chấm dứt.
b. Đại diện theo uỷ quyền của pháp nhân chấm dứt trong các trường
hợp sau đây:
uỷ quyền đã hết hoặc công việc uỷ quyền đã hoàn thành;
Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân huỷ bỏ việc uỷ quyền
hoặc người được uỷ quyền từ chối việc uỷ quyền;
Pháp nhân chấm đứt hoặc người được uỷ quyền chết, bị toà án tuyên
bố mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự,
mất tích hoặc đã chết.
Khi chấm dứt đại diện theo uỷ quyền , người đại diện phải thanh toán
xong các nghĩa vụ tài sản với pháp nhân uỷ quyền hoặc pháp nhân
thừa kế.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×