Tải bản đầy đủ

Khái niệm và đặc điểm của quan hệ pháp luật về đại diện

Khái niệm và đặc điểm của quan hệ pháp luật về đại diện
1. Khái niệm:
Trong giao dịch dân sự, nhiều trường hợp các chủ thể của pháp luật
dân sự không thể tham gia vào các quan hệ pháp luật dân sự do có
những hạn chế về mặt pháp lý, về bản thân hoặc vì hoàn cảnh nào đó
- Về mặt khái quát, Đại diện được hiểu là một chế định Pháp Luật Dân
Sự, điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong việc một người nhân
danh người khác xác lập, thực hiện quyền nghĩa vụ dân sự.
- Về mặt nội dung: Khoản 1 điều 139 có quy định “Đại diện là việc
một người nhân danh và vì lợi ích của người khác xác lập, thực hiện
giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện.
- Theo quan hệ pháp luật dân sự: đại diện là hình thức pháp lý của các
quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân phát sinh trong quá trình một
người thay mặt người khác xác lập, thực hiện quyền và nghĩa vụ.

-

2. Đặc điểm của quan hệ pháp luật dân sự về đại diện:
Đặc điểm thứ nhất: Đại diện có hai quan hệ pháp luật quan hệ khác
nhau là quan hệ bên trong và quan hệ bên ngoài.
Quan hệ bên trong: là quan hệ được hình thành giữa người đại

diện và người được đại diện. Quan hệ này có thể được hình thành từ
hợp đồng hoặc theo quy đinh của pháp luật.
Quan hệ bên ngoài: là quan hệ giữa người đại diện và người thứ ba
Quan hệ bên trong là tiền đề, là cơ sở cho sự xuất hiện và tồn tại
của quan hệ bên ngoài, quan hệ bên ngoài thực hiện vì quan hệ bên
trong, vì vậy các quyền và nghĩa vụ do người đại diện thực hiện trong
phạm vi thẩm quyền đại diện với người thứ ba đều thuộc về người được
đại diện.
Đặc điểm thứ hai: Trong quan hệ đại diện, người đại diện nhân danh
người được đại diện để xác lập và thực hiện giao dịch dân sự với người
thư ba.
Đặc điểm thứ ba: Người đại diện tuy nhân danh cho người được đại
diện nhưng lại thể hiện ý chí của chính mình với người thứ ba trong
việc xác lập, thực hiện giao dich dân sự.
Đặc điểm thứ tư: Trong quan hệ đại diện người được đại diện trực tiếp
thu nhận mọi kết quả pháp lý do hoạt động của người được đại diện
thực hiện trong phạm vi thẩm quyền mang lại.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×