Tải bản đầy đủ

Hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu

Hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu?
đó là:

Thep điều 137 BLDS 2005, hậu quả pháp lý của GDDS vô hiệu,

1. GDDS đó không làm phát sinh bất cứ quyền dân sự và nghĩa
vụ dân sự nào cho các chủ thể tham gia xác lập GDDS.
Trừ trường hợp GDDS vô hiệu từng phần thì phần GDDS có hiệu lực
pháp luật vẫn làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ dân sự
2. Vô hiệu ngay từ thời điểm xác lập GDDS đó và các bên
không có bất cứ quyền, nghĩa vụ dân sự nào từ GDDS được xác lập.
3. Khôi phục lại tình trạng tài sản ban đầu, hoàn trả những gì
đã nhận, nếu không hoàn trả được bằnh hiện vật thì hoàn trả lại bằng
tiền.
4. Bên có lỗi gây ra sự vô hiệu của GDDS phải bồi thường thiệt
hại. Thường áp dụng cho : - GDDS vi phạm điều cấm của pháp luật
và đạo đức xã hội.
- GDDS vi phạm các quy định về hình thức.
- GDDS do người không có năng lực hành vi dân sự xác
lập.
- GDDS được xác lập trên cơ sở nhầm lẫn.

- GDDS được xác lập trên cơ sở lừa dối, đe doạ.
- GDDS do người không nhận thức được hành vi của mình xác lập.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×