Tải bản đầy đủ

Hình thức giao dịch dân sự

Hình thức giao dịch dân sự?
1. GDDS được thể hiện bằng lời nói:
- Là 1 dạng GDDS mà sự thoả thuận, thống nhất ý chí giữa các bên
biểu hiện bằng lời nói.
- Hình thức này được áp dụng tương đối phổ biến và thường áp dụng
với GDDS có giá trị tài sản không lớn, có hiệu lực ngay và chấm dứt
ngay sau khi có hành vi thực hiện.
2.GDDS được thể hiện dưới một hành vi cụ thể.
- Là dạng GDDS mà sự thoả thuận, thống nhất ý chí giư các bên không
được biểu hiện bằng đối thoại trực tiếp và văn bản.
- Không áp dụng cho: 1. GDDS 1 bên , vì GDDS 1bên đòi hỏi sự minh bạch, rõ ràng trong khi
đó GDDS bằng hành vi có thể mất đi hoặc không có tính thuyết phục.
2. GDDS mà hiệu lực của nó chỉ phát sinh khi người xác lập
không còn sống.
3. GDDS được xác lập bằng văn bản
- Được xác lập trên cơ sở: thoả thuận và quy định của pháp luật.
- Bao gồm các dạng : văn bản thường
văn bản trên phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp, dữ liệu.
văn bản có công chứng, chứng nhận.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×