Tải bản đầy đủ

TẠO THANH MENU NGANG TRÊN BLOGSPOT

TẠO THANH MENU NGANG TRÊN BLOGSPOT
KÊNH GIÁO DỤC HẬU GIANG


đăng nhập blog


Mục tiêu cần đạt


Bước 1. tạo các trang

TẠO TRANG GIỚI THIỆU, VÀ TRANG THÔNG TIN LIÊN HỆ
--Ta thực hiện như sau


Bước 1. tạo các trang

TẠO TRANG GIỚI THIỆU, VÀ TRANG THÔNG TIN LIÊN HỆ
--Ta thực hiện như sauBước 1. tạo các trang

TẠO TRANG GIỚI THIỆU, VÀ TRANG THÔNG TIN LIÊN HỆ
--Kết quả

Tương tự với trang thông tin liên hệ


Bước 2. tạo menu

1. TẠO MENU TRANG CHỦ, GIỚI THIỆU, THÔNG TIN LIÊN HỆ
--Vào phần bố cục và chọn


Bước 2. tạo menu

1. TẠO MENU TRANG CHỦ, GIỚI THIỆU, THÔNG TIN LIÊN HỆ
--tiếp tục chọn


Bước 2. tạo menu

--tiếp tục chọn


Bước 2. tạo menu

-Vậy là xong 3 tab trên menu


Bước 2. tạo menu

Tiếp tục tạo 2 menu còn lại
- Có 2 hướng
+ Thứ nhất là tạo liên kết từ trang khác
+ Thứ hai là liên kết trực tiếp trong blog của mình


Bước 2. tạo menu+ Thứ nhất là tạo liên kết từ trang khác ta làm như sau:
Tìm đến trang thể thao và copy đường link. Sau đó vào tạo menu như phần trước dán vào như hình.


Bước 2. tạo menu

Tương tự ta tạo link
Tin giáo dục và kết quả


Bước 2. tạo menu

+ Thứ hai là liên kết trực tiếp trong blog của mình ta thực hiện như sau


Bước 2. tạo menu

+ Thứ hai là liên kết trực tiếp trong blog của mình ta thực hiện như sau


Bước 2. tạo menu

+ Và thiết lập như sau


Bước 2. tạo menu

+ Trang blog sẽ hiển thị như sau


Bước 2. tạo menu

+ Vào mục tin giáo dục và copy đường link dán vào phần menu trong bố cục tương tự như phần lấy
link từ bên ngoài


Bước 2. tạo menu

+ Tương tự đối với Tin thể thao và kết quả cuối cùng là


Hoàn thành tạo menu ngan
cảm cơn các bạn đã theo dõi
KÊNH GIÁO DỤC HẬU GIANGTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×