Tải bản đầy đủ

Phân tích nguyên tắc giải thích giao dịch dân sự

Phân tích nguyên tắc giải thích giao dịch dân sự?
Có 3 nguyên tắc cơ bản trong việc giải thích giao dịch dân sự
được quy định trong điều 126 BLDS năm 2005, đó là:
1, Theo ý muốn đích thực của các bên khi xác lập GDDS
-Ý chí(ý muốn) của các chủ thể là cơ sở làm phát sinh GDDS.
- Khi giải thích GDDS phải lưu ý đến ý chí của các chủ

thể được biểu hiện ra bên ngoài để xem xét ý nghĩa hành vi được chủ
thể thể hiện. Thông thường biểu hiện này được thể hiện thông
qua:
lời nói, chữ viết
1 hành động cụ thể.
2, Theo mục đích của giao dịch.
- Mục đích giao dịch gồm: mục đích kinh tế và xã hội.
-Khi làm rõ mục đích cơ bản của giao dịch, ta sẽ hiểu được toàn
bộ nội dung của giao dịch từ đó làm rõ những nội dung có thể dẫn đến
việc giải thích tuỳ tiện.
3, Theo tập quán nơi giao dịch được xác lập.
-Việc áp dụng tập quán được ghi nhận tại điều 3 BLDS.
-Tập quán được áp dụng là tập quán nơi giao kết GDDS được thừa
nhận và có hiệu lực như thông lệ được thừa nhận tại từng địa phương,

từng lĩnh vực sản xuất hoặc giữa những người cùng nghề.
-Tập quán được áp dụng không được trái với những nguyên
tắc được quy định trong luật dân sự và trái với đạo đức.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×