Tải bản đầy đủ

CÁC CHỦ đề dạy ôn học SINH GIỎI lớp 10

CÁC CHỦ ĐỀ DẠY ÔN HỌC SINH GIỎI LỚP 10
(Áp dụng cho năm học: 2018 - 2019)
TT

CÁC NỘI DUNG BỒI DƯỠNG

GV dạy

SỐ BUỔI

1

Cấu tạo nguyên tử: Lí thuyết CTNT và bài tập về xác định số hạt, xác
định nguyên tố, xác định niên đại cổ vật…

Cô Hạnh

2

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học: Lí thuyết và bài tập về sự phân
bố e vào ô lượng tử, quy luật biến đổi tính chất các nguyên tố trong chu

kì, nhóm,…

Cô Linh

Liên kết hóa học: Lí thuyết LKHH và bài tập về so sánh nhiệt độ nóng
chảy, tính tan, năng lượng liên kết,quy luật biến đổi trong chu kì,nhóm,


Cô Linh

4

Bài tập về nhiệt động học

Cô Linh

2

5

Giới thiệu một số phương pháp giải nhanh bài toán hóa học.

Cô Linh

2

6

Phản ứng oxi hóa- khử: Xác định số OXH các chất vô cơ phức tạp và các
chất hữu cơ, cân bằng các phản ứng OXH khử, giải toán theo pp bảo
toàn e…

Cô Linh

7

Lí thuyết và bài tập về nhóm halogen

Cô Linh


2

8

Làm thí nghiệm về nhóm halogen

Cô Hạnh

2

9

Lí thuyết và bài tập về nhóm oxi-lưu huỳnh

Cô Linh

3

10

Làm thí nghiệm về nhóm oxi – lưu huỳnh.

Cô Linh

3

11

Bài tập vê xác định hợp chất vô cơ

Cô Linh

2

12

Bài tập điều chế

Cô Hạnh

1

13

Bài tập tách và tinh chế

Cô Hạnh

1

14

Bài tập về cân bằng hóa học.

Cô Linh

2

15

Làm đề tổng hợp

Cô Hạnh

2

16

Thi chọn đội tuyển

Cô Linh

2

17

Tổng số buổi

3

3
3

2

4

36

TP.Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 9 năm 2018
TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

Đồng Sỹ NguyênTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×