Tải bản đầy đủ

9d22430a8da6fd97b7dc1ee972e60695 c1w2l01 deep learning

Basics of Neural Network
Programming

Binary Classification
deeplearning.ai


Binary Classification

1 (cat) vs 0 (non cat)

Blue
Green
Red

Andrew Ng


Notation

Andrew Ng
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×