Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí hoạt động dịch vụ trong các doanh nghiệp bưu chính Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi với sự hƣớng

dẫn của hai giáo viên hƣớng dẫn là TS. Hoàng Văn Tƣởng và TS. Trần Hải
Long
Các số liệu, kết quả trong Luận án là trung thực và chƣa từng đƣợc
công bố trong bất cứ công trình nào khác.

Tác giả luận án

Ngô Tiến Dũng

1


MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN ............................................................................................. 1
MỤC LỤC......................................................................................................... 2
DANH MỤC BẢNG......................................................................................... 7
DANH MỤC ĐỒ THỊ ....................................................................................... 9

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.......................................................................... 10
MỞ ĐẦU......................................................................................................... 11
1.Tính cấp thiết của đề tài ............................................................................... 11
2. Tổng quan về các công trình nghiên cứu liên quan đến luận án................. 12
2.1. Các công trình nghiên cứu về KTQT chi phí ở trong nƣớc ..................... 12
2.1.1. Các nghiên cứu về nhận diện chi phí .................................................... 12
2.1.2. Các nghiên cứu về dự toán chi phí........................................................ 13
2.1.3. Các nghiên cứu về phân bổ chi phí, xác định giá phí ........................... 15
2.1.4. Các nghiên cứu về phân tích chi phí ..................................................... 16
2.1.5. Các nghiên cứu về báo cáo kế toán quản trị chi phí ............................. 16
2.1.6. Các công trình nghiên cứu liên quan đến doanh nghiệp bƣu chính................ 17
2.2. Các công trình nghiên cứu về kế toán quản trị chi phí trên thế giới.............. 18
2.3. Kết luận rút ra từ các công trình nghiên cứu............................................ 20
3. Mục đích nghiên cứu................................................................................... 22
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu................................................................ 23
4.1. Đối tƣợng nghiên cứu ............................................................................... 23

4.2. Phạm vi nghiên cứu .................................................................................. 23
5. Câu hỏi nghiên cứu ...................................................................................... 24
6. Phƣơng pháp nghiên cứu ............................................................................. 25

6.1. Phƣơng pháp nghiên cứu định tính .......................................................... 25
6.1.1. Phƣơng pháp quan sát ........................................................................... 25
6.1.2. Phƣơng pháp nghiên cứu trƣờng hợp điển hình.................................... 25

6.1.3. Phƣơng pháp phỏng vấn........................................................................ 25
6.2.Phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng ........................................................ 27
2


6.2.1. Xác định tổng thể mẫu nghiên cứu ....................................................... 27
6.2.2. Xác định mẫu nghiên cứu ..................................................................... 28
6.3. Phƣơng pháp thu thập dữ liệu .................................................................. 29

6.4. Phƣơng pháp tổng hợp, phân tích dữ liệu ................................................ 30
7. Những đóng góp mới của luận án ............................................................... 30
8. Kết cấu luận án............................................................................................ 31
Chƣơng 1: LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG

DỊCH VỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ .................................. 33


1.1.BẢN CHẤT, VAI TRÒ CỦA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ............. 33
1.1.1.Bản chất của kế toán quản trị chi phí ..................................................... 33
1.1.2.Vai trò của kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp............................. 35
1.2.CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KTQT CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG
TRONG CÁC DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ ................................................. 37
1.2.1. Nhóm các nhân tố bên trong doanh nghiệp .......................................... 37
1.2.2. Nhóm nhân tố bên ngoài doanh nghiệp ................................................ 40
1.3.NỘI DUNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH
NGHIỆP DỊCH VỤ........................................................................................... 44
1.3.1.Phân loại chi phí..................................................................................... 45
1.3.1.1.Phân loại chi phí theo ch ức năng hoạt động.................................... 46
1.3.1.2.Phân loại chi phí theo nội dung kinh tế............................................... 47
1.3.1.3.Phân loại chi phí theo mối quan hệ với mức độ hoạt động........................ 48
1.3.1.4.Phân loại chi phí trong việc lựa chọn các phƣơng án tối ƣu ............... 51
1.3.1.5.Phân loại chi phí theo thẩm quyền ra quyết định................................ 52
1.3.1.6.Phân loại chi phí theo khả năng quy nạp vào các đối tƣợng chịu chi
phí

......................................................................................................... 53

1.3.2. Xây dựng định mức chi phí và lập dự toán chi phí............................... 54
1.3.2.1.Xây dựng định mức chi phí................................................................. 54
1.3.2.2.Lập dự toán chi phí hoạt động dịch vụ................................................ 55
1.3.3.Các phƣơng pháp xác định chi phí......................................................... 61

3


1.3.3.1.Phƣơng pháp xác định chi phítheo các mô hình KTQT chi phí truyền
thống

......................................................................................................... 61

1.3.3.2.Phƣơng pháp xác định chi phí theo các mô hình KTQT chi phí hiện
đại

......................................................................................................... 68

1.3.4.Phân tích thông tin chi phí cho việc ra quyết định................................. 81
1.3.5.Báo cáo kế toán quản trị chi phí............................................................. 84
1.3.5.1.Báo cáo quản trị phục vụ cho mục đích hoạch định của nhà quản trị..... 85
1.3.5.2. Báo cáo quản trị phục vụ cho mục đích kiểm soát chi phí ................ 85
1.3.5.3. Báo cáo kế toán quản trị cho mục đích ra quyết định kinh doanh..... 85
1.3.6.Đánh giá trung tâm trách nhiệm chi phí................................................. 86

Kết luận chƣơng 1 ........................................................................................... 88
Chƣơng 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG

DỊCH VỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP BƢU CHÍNH VIỆT NAM..... 89
2.1. TỔNG QUAN VỀ CÁC DOANH NGHIỆP BƢU CHÍNH VIỆT NAM89
2.1.1. Khái quát về các doanh nghiệp bƣu chính Việt Nam ........................... 89
2. 1. 2. Đặc điểm bộ máy quản lý và hoạt động dịch vụ ảnh hƣởng đến KTQT
chi phí trong các DNBC Việt Nam..................................................................... 92
2.1. 2.1. Đặc điểm bộ máy quản lý trong các DNBC Việt Nam.......................... 92
2.1.2.2. Đặc điểm hoạt động dịch vụ ảnh hƣởng đến KTQT chi phí trong

các DNBC Việt Nam ..................................................................................... 96
2.1.2.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán.......................................................... 99

2.2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG DỊCH
VỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP BƢU CHÍNH VIỆT NAM.............. 100
2.2.1. Thực trạng phân loại chi phí ............................................................... 100
2.2.2. Thực trạng xây dựng định mức chi phí và lập dự toán trong các DNBC
Việt Nam ....................................................................................................... 105
2.2.2.1. Thực trạng xây dựng định mức chi phí trong các DNBC Việt Nam105
2.2.2.2. Thực trạng công tác lập dự toán trong các DNBC Việt Nam.......... 109
2.2.3. Thực trạng xác định chi phí hoạt động dịch vụ trong các DNBC Việt Nam
....................................................................................................................... 111
4


2.2.3.1. Thực trạng lựa chọn phƣơng pháp xác định chi phí trong các DNBC Việt
Nam................................................................................................................ 111
2.2.3.2. Xác định chi phí hoạt động dịch vụ bƣu chính trong các DNBC Việt
Nam ............................................................................................................... 114
2.2.4. Thực trạng phân tích thông tin chi phí phục vụ quản trị ............................... 130
2.2.5. Th ực trạng báo cáo kế toán quản trị chi phí ho ạt động dịch vụ .... 131
2.2.6. Đánh giá trung tâ p trách nhiệ m chi phí ........................................... 132
2.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG

DỊCH VỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP BƢU CHÍNH VIỆT NAM ........... 132
2.3.1. Nh ững kết quả đạt đƣợ c.................................................................... 133
2.3.2. Nh ững mặt tồn tại.............................................................................. 135
2.3.3. Nguyên nhân ...................................................................................... 140
2.3.3.1. Nguyên nhân khách quan .............................................................. 140
Kết luận chƣơng 2 ........................................................................................ 142
Chƣơng 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ HOẠT
ĐỘNG DỊCH VỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP BƢU CHÍNH VIỆT NAM

....................................................................................................................... 143
3.1. ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRI ỂN NGÀNH BƢU CHÍNH ................... 143
3.1.1. Môi trƣờng bƣu chính thế giới ............................................................ 143
3.1.2. Định hƣớng phát triển của ngành bƣu chính Việt Nam trong thời gian

tới................................................................................................................... 149
3.1.3. Định hƣớng phát triển của doanh nghiệp bƣu chính Việt Nam .......... 152

3.2. YÊU CẦU VÀ PHƢƠNG HƢỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN
TRỊ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP
BƢU CHÍNH VIỆT NAM ............................................................................ 154

3.2.1. Yêu cầu hoàn thiện KTQT chi phí hoạt động trong các DNBC Việt
Nam ............................................................................................................... 155
3.2.2. Phƣơng hƣớng hoàn thiện KTQT chi phí trong các DNBC Việt Nam

....................................................................................................................... 157

5


3.3. HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG DỊCH
VỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP BƢU CHÍNH VIỆT NAM.............. 159
3.3.1. Hoàn thiện phân loại chi phí hoạt động dịch vụ trong các DNBC Việt
Nam ............................................................................................................... 160
3.3.2. Hoàn thiện hệ thống định mức chi phí hoạt động dịch vụ bƣu chính
trong các DNBC Việt Nam. .......................................................................... 163
3.3.3. Hoàn thiện dự toán chi phí hoạt động dịch vụ bƣu chính trong các
DNBC Việt Nam ........................................................................................... 165
3.3.4. Hoàn thi ện phƣơng pháp xác đị nh chi phí ho ạt độ ng d ị ch vụ trong
các DNBC Vi ệt Nam................................................................................... 166
3.3.5. Hoàn thiện việc phân tích chi phí hoạt động dịch vụ để ra các quyết
định kinh doanh............................................................................................. 177

3.3.6. Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị chi phí......................... 178
3.4. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KTQT CHI PHÍ
HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TRONG CÁC DNBC VIỆT NAM..................... 179
3.4.1. Đối với nhà nƣớc................................................................................. 179

3.4.2. Đối với các doanh nghiệp bƣu chính Việt Nam.................................. 181
3.4.3. Về phía các tổ chức đào tạo, tƣ vấn tài chính kế toán ........................ 182

Kết luận chƣơng 3 ......................................................................................... 184
KẾT LUẬN ................................................................................................... 185
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO...................................................... 187
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ .......... 194
PHỤ LỤC ...................................................................................................... 195

6


DANH MỤC BẢNG
Bảng 2.1: Tiêu thức phân loại chi phí trong các DNBC............................... 101
Bảng 2.2: Định mức dịch vụ bƣu chính ............................................................ 106
Bảng 2.3: Kết quả xác định chi phí trong tổng công ty Bƣu Điện Việt Nam118
Bảng 2.4: Phân bổ chi phí quản lý, chi phí bán hàng.................................... 119
Bảng 2.5: Phân bổ chi phí BC- PHBC cho 4 công đoạn............................... 121
Bảng 2.6: Chi phí dịch vụ thƣ cơ bản trong nƣớc......................................... 123
Bảng 2.7: Chi phí dịch vụ thƣ cơ bản quốc tế chiều đi ................................. 123
Bảng 2.8. Tập hợp sản lƣợng dịch vụ bƣu chính .......................................... 124
Bảng 2.9: Hệ số quy đổi sản lƣợng và giá thành dịch vụ ............................. 124
Bảng 2.10: Hệ số quy đổi sản lƣợng và giá thành dịch vụ công đoạn khai thác
....................................................................................................................... 126
Bảng 2.11: Hệ số quy đổi sản lƣợng và giá thành dịch vụ ........................... 127
công đoạn vận chuyển................................................................................... 127

Bảng 2.12: Hệ số quy đổi sản lƣợng và giá thành dịch vụ ........................... 128
Bảng 2.13: ết quả tổng hợp giá thành năm 2016: ...................................... 129
Bảng 3.1. Tổng hợp dự báo trong nƣớc và quốc tế ....................................... 149
Bảng 3.2.Phân loại chi phí dịch vụ bƣu chính theo mối quan hệ với mức độ
hoạt động ....................................................................................................... 161
Bảng 3.3: Thống kê thời gian thực hiện hoạt động công đoạn – giao dịch .. 167
Bảng 3.4: Thống kê thực hiện hoạt động – công đoạn khai thác.................. 170
Bảng 3.5: Thống kê thực hiện hoạt động – công đoạn vận chuyển.............. 172
Bảng 3.6: Thống kê thực hiện hoạt động – công đoạn phát trả .................... 175
Bảng 3.7: Tổng hợp giá thành theo hoạt động.............................................. 176

7


DANH MỤC SƠ ĐỒ
Sơ đồ 1.1: Mối quan hệ giữa chức năng quản lý với kế toán quản trị chi phí .... 37
Sơ đồ 1.2: Hệ thống dự toán ngân sách............................................................ 58
Sơ đồ 1.3: phƣơng pháp xác định chi phí thực tế ........................................... 61
Sơ đồ 1.4: Các bƣớc thực hiện phƣơng pháp aizen ..................................... 76
Sơ đồ 2.1: Tổ chức quản lý Tổng công ty Bƣu điện Việt Nam ...................... 94
Sơ đồ 2.2: Tổ chức bộ máy quản lý tại Tổng công ty cổ phần bƣu chính

Viettel .............................................................................................................. 95
Sơ đồ 2.3: Qui trình thực hiện dịch vụ bƣu chính ........................................... 97
Sơ đồ 2.4: Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán trong các DNBC ....................... 100
Sơ đồ 2.5: Trình tự lập dự toán tại Tổng công ty CP bƣu chính Viettel ...... 110
Sơ đồ 2.6: Xác định chi phí sản xuất kinh doanh dịch vụ bƣu chính .......... 115
Sơ đồ 2.7: Phân bổ chi phí BC-PHBC cho nhóm dịch vụ BC và nhóm dịch vụ

PHBC ............................................................................................................ 120
Sơ đồ 3.1: Phản ánh xu hƣớng phát triển bƣu chính ..................................... 143
Sơ đồ 3.2: Phƣơng án khai thác bƣu chính .................................................. 145
Sơ đồ 3.3: Phản ánh chuỗi giá trị mới của dịch vụ chuyển phát tài liệu....... 146
Sơ đồ 3.4: Phản ánh chuỗi giá trị mở rộng với dịch vụ chuyển phát nhanh. 147

8


DANH MỤC ĐỒ THỊ
Đồ thị 2.1: Doanh thu ngành bƣu chính qua các năm ................................... 91
Đồ Thị 2.2: Phƣơng pháp xác định chi phí.............................................. 113

9


DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DN

Doanh nghiệp

KTTC

Kế toán tài chính

KTQT

Kế toán quản trị

KTQTCP

Kế toán quản trị chi phí

CP

Chi phí

NLVL

Nguyên liệu vật liệu

NVLTT

Nguyên liệu vật liệu trực tiếp

NCTT

Nhân công trực tiếp

CPSXC

Chi phí sản xuất chung

DNBC

Doanh nghiệp bƣu chính

SXKD

Sản xuất kinh doanh

BCĐ T

Bảng cân đối kế toán

BCTC

Báo cáo tài chính

HNKTQT

Hội nhập kinh tế quốc tế

DNSX

Doanh nghiệp sản xuấtQuyết định

BKH

Bộ Kế Hoạch và Đầu Tƣ

TT

Thông tƣ

BTC

BộTài Chính

PHBC

Phát hành bƣu chính

10


MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Cuộc CMCN 4.0 đang diễn ra ở một số quốc gia phát triển nhƣ Mỹ,
EU, Nhật Bản, Singapore... Sức nóng của nó đang lan tới các nƣớc đang phát
triển trong đó có Việt Nam. CMCN 4.0sẽ tác động đến hầu hết các lĩnh vực,
các ngành kinh tế, các quốc gia, chiều rộng và chiều sâu của những thay đổi
này báo trƣớc sự chuyển đổi của toàn bộ hệ thống sản xuất, quản lý và quản

trị. Đứng trƣớc cơ hội và thách thức mà cuộc CMCN 4.0 mang lại các doanh
nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực
bƣu chính của Việt Nam nói riêng đều phải có những thay đổi để thích nghi

với sự biến đổi chung của toàn xã hội. Để thực hiện đƣợc việc này các doanh
nghiệp hiện nay, đang có những bƣớc thay đổi mạnh mẽ cả về phƣơng thức
lao động và cách thức quản lý. Trong đó, kế toán quản trị là công cụ có vai trò

rất quan trọng trong việc cung cấp thông tin phục vụ cho việc quản lý sản xuất
kinh doanh tại doanh nghiệp. Đặc biệt thông tin chi phí do kế toán quản trị
cung cấp chủ yếu phục vụ cho yêu cầu quản lý của nhà quản trị trong các
doanh nghiệp giúp các nhà quản trị doanh nghiệpViệt Nam nói chung và
doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bƣu chính nói riêng có thể hoạch định,
ra quyết định và kiểm soát toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp mình. Do đó, kế toán quản trị chi phí có vai trò quan trọng giúp nhà
quản trị đƣa ra các quyết định tối ƣu đối với doanh nghiệp mình. Tuy nhiên
việc vận dụng kế toán quản trị nói chung và kế toán quản trị chi phí nói riêng
ở các doanh nghiệpViệt Nam nói chung và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh

vực bƣu chính nói riêng chƣa đƣợc quan tâm và thực hiện một cách khoa học.
Dẫn đến thông tin chi phí cung cấp cho các nhà quản trị trong các doanh
nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp bƣu chính nói riêng làchƣa
chính xác, kịp thời và hiệu quả. Vì vậy, việc nghiên cứu nhằm hoàn thiện kế
11


toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp
hoạt động trong lĩnh vực bƣu chính nói riêng cần thiết và cấp bách.
Xuất phát từ nhữ lý dotrên nghiên cứu sinh đã lựa chọn đề tài“Hoàn
thiện kế toán quản trị chi phí hoạt động dịch vụ trong các doanh nghiệp bưu
chính Việt Nam” làm đề tài nghiên cứucho luận án tiến sĩ của mình.
2. Tổng quan về các công trình nghiên cứu liên quan đến luận án
2.1. Các công trình nghiên cứu về KTQT chi phí ở trong nƣớc
2.1.1. Các nghiên cứu về nhận diện chi phí
Theo mục đính cung cấp thông tin chi phí, những đề tài nghiên cứu về
KTQT chi phí đã đề cập đến cách nhận diện chi phí nhƣ sau:
- Theo chức năng để tính giá thành sản phẩm với mục tiêu để lập báo
cáo tài chính
- Theo nội dung kinh tế, dùng để lập dự toán đánh giá trách nhiệm
của các trung tâm chi phí và kiểm soát các khoản chi phí
- Theo mức độ hoạt động nhằm mục tiêu lập dự toán linh hoạt phân
tích chi phí và xác định điểm hòa vốn

- Theo khả năng quy nạp chi phí phục vụ tính giá thành sản phẩm
Từ những cách nhận diện chi phí trên đã có rất nhiều nhà nghiên cứu đi
sâu vào nghiên cứu từng nội dung cụ thể.
Lê Thị Thanh Hƣơng (2012)“Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y
tế công lập tỉnh Quản Ngãi”.Tác giả đã tập trung nghiên cứu, khảo sát công
tác kế toán, bao gồm tổ chức bộ máy kế toán, tổ chức thu thập, xử lý, cung
cấp thông tin trên góc độ kế toán tài chính và kế toán quản trị chi phí trong
các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế tại Việt Nam trong khoảng thời gian từ năm
2008 đến 2012, là giai đoạn thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về

thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính. Trên góc độ kế
toán quản trị chi phí, luận án đã đề cập đến cách phân loại chi phí theo nội
dung chi, theo quyền tự chủ và theo tính chất hoạt động nhằm thực hiện kế
12


toán theo mục lục ngân sách Nhà nƣớc. Theo nội dung chi thì chi phí đƣợc
phân loại thành chi thanh toán cá nhân, chi quản lý hành chính, chi nghiệp vụ
chuyên môn,… Theo tính chất hoạt động thì chi phí đƣợc phân loại thành chi

hoạt động sự nghiệp và chi hoạt động sản xuất kinh doanh. Chi thƣờng xuyên
và chi không thƣờng xuyên là cách phân loại chi phí theo quyền tự chủ. Tuy

nhiên, nội dung kế toán quản trị chi phí chỉ đƣợc đề cập dƣới một góc độ nhỏ
trong phạm vi nghiên cứu về tổ chức công tác kế toán tài chính của tác giả.
Đinh Thị Kim Xuyến (2014) “Công tác kế toán quản trị chi phí và giá

thành tại các doanh nghiệp viễn thông di động Việt Nam”. Luận án đã hệ
thống hóa cơ sở lý luận về KTQT chi phí và giá thành trong doanh nghiệp
dịch vụ, từ việc làm rõ bản chất của KTQT chi phí và giá thành, nhu cầu
thông tin chi phí và giá thành cho quản trị doanh nghiệp, đến nội dung của
KTQT chi phí và giá thành trong các doanh nghiệp dịch vụ. Luận án trình bày
khá rõ những ảnh hƣởng của đặc điểm kinh doanh và tổ chức kinh doanh đến
công tác KTQT chi phí và giá thành tại các doanh nghiệp viễn thông di động
Việt Nam. Đặc biệt, căn cứ vào kết quả khảo sát, tác giả đã đƣa ra một số
đánh giá khác xác đáng về thực trạng KTQT chi phí và giá thành trong các

doanh nghiệp viễn thông di động. Chƣơng 3 tác giả đã đề xuất các giải pháp
hoàn thiện công tác KTQT chi phí và giá thành tại các doanh nghiệp viễn
thông di động tại Việt Nam. Tác giả đã nghiên cứu các cách nhận diện chi phí
trong

TQT nhƣ phân loại chi phí theo khả năng quy nạp chi phí cho đối

tƣợng hạch toán chi phí, phân loại chi phí theo mối quan hệ với báo cáo tài

chính, phân loại chi phí theo mối quan hệ với mức độ hoạt động…Để phục vụ
cho việc ra quyết định quản trị DN, các chi phí kinh doanh của các DN viễn
thông đƣợc phân loại thành chi phí cố định hay chi phí biến đổi.

2.1.2. Các nghiên cứu về dự toán chi phí
Để kiểm soát chi phí, dự toán chi phí đƣợc lập cho từng sản phẩm hoặc

từng bộ phận sản xuất trong các doanh nghiệp. Do đó, dự toán chi phí là môt
13


trong những nội dung đƣợc đề cập nhiều trong các nghiên cứu về kế toán
quản trị chi phí.
Hồ Văn Nhàn (2010) “Tổ chức công tác kế toán quản trị chi phí và giá
thành dịch vụ vận chuyển hành khách trong các doanh nghi ệp taxi”. Trong
luận án, tác giả tập trung vào nghiên cứu kế toán tập hợp chi phí và tính giá
thành dịch vụ vận chuyển. Từ đó, tác giả đề cập đến lập dự toán chi phí và
phân tích tình hình thực hiện dự toán chi phí dịch vụ vận chuyển, từ đó định
giá bán dịch vụ vận chuyển dựa vào thông tin KTQT chi phí và giá thành.
Vũ Thị Kim Anh (2012)“Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí vận tải tại

các doanh nghiệp vận tải đường sắt Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế
quốc tế”. Tác giả đã xác định nội dung lập định mức và dự toán là quan trọng
và cần thiết trong các doanh nghiệp vận tải đƣờng sắt. Theo đó mô hình lập
dự toán trong các doanh nghiệp này là mô hình từ dƣới lên (xuất phát từ đơn
vị cơ sở) với các loại dự toán: Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, dự
toán chi phí nhân công trực tiếp, dự toán chi phí sản xuất chung, dự toán chi
phí quản lý doanh nghiệp. Tác giả cũng cho rằng việc xây dựng dự toán linh
hoạt cho ngành đƣờng sắt hiện nay, là cần thiết nhằm kiểm soát chi phí đồng
thời giúp các nhà quản trị xác định sự thay đổi các mức vận chuyển tác động
đến nhƣ thế nào đến chi phí cũng nhƣ đánh giá đƣợc kết quả hoạt động .

Huỳnh Thị Hồng Hạnh (2014)“Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin
kế toán trong các bệnh viện công”. Tác giảđã có đề cập đến lập dự toán chi
trên cơ sở kinh phí đƣợc giao, tuy nhiên nghiên cứu này mới chỉ thực hiện
đƣợc mục đích hiểu rõ về chu trình giao kinh phí trong các bệnh viện công, từ
đó thiết kế bộ mã trong hệ thống thông tin kế toán.

Trần Thế Cƣơng (2016) “Mở rộng tự chủ tài chính đối với bệnh viện
công lập ở Việt Nam”. Tác giả đã có đề cập đến việc xây dựng định mức chi
phí thông qua quy chế chi tiêu nội bộ để kiểm soát chi phí, tuy nhiên chƣa đƣa
ra đƣợc giải pháp đối với việc xây đựng định mức chi phí này.

14


Luận án đầy đủ ở file: Luận án Full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x