Tải bản đầy đủ

BẢN CAM kết và kế HOẠCH cá NHÂN 2018

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG BỘ……………
CHI BỘ ……………..
*

….., ngày ….. tháng …. năm 201….

BẢN CAM KẾT VÀ KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 201…..
*
Họ và tên: …………………………………………………………………..
Chức vụ: …………………………………………………………………..
Sinh hoạt Đảng tại: ……………………………………………………..
Đơn vị công tác: ………………………………………………………..
Sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị 05CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kế hoạch thực hiện, Chương trình hành
động của Đảng ủy ……………………………...
Bản thân tôi xây dựng bản cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4
(khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như sau:
1. Nhận thức của bản thân sau khi học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa
XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các chuyên đề về đẩy mạnh học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:
- Nghị quyết Trung ương đã nêu lên 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính
trị, 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống và 9 biểu hiện về “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” trong nội bộ.
- Nghị quyết chỉ rõ rằng: Trong các biểu hiện đó, nguy hiểm nhất là sự phai
nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, mơ hồ, dao
động, thiếu niềm tin, nói trái, làm trái quan điểm của Đảng; thậm chí sa sút ý chí
chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, phụ họa theo những
quan điểm sai trái, lệch lạc; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm
tròn bổn phận, chức trách được giao, không thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức,
sinh hoạt đảng.
- Sự suy thoái về đạo đức, lối sống còn thể hiện ở chỗ sống ích kỷ, thực
dụng, cơ hội, vụ lợi, hám danh, tham nhũng, tham quyền lực, bè phái cục bộ, mất
đoàn kết, tư duy nhiệm kỳ, lợi ích nhóm, quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn
bức xúc của dân.
- Nghị quyết Trung ương 4 đã đưa lại cho chúng ta một sự nhận diện khá
đầy đủ, sắc nét về thực trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thể hiện
quan điểm nhất quán của Đảng ta là: nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật,
1


nói rõ sự thật. Nhận diện đúng là để qua đó mỗi cá nhân và tổ chức trong Đảng có
thể tự soi mình.
- Nhận diện đúng là để suy ngẫm và hành động. Không phải để bi quan hay
nhụt chí, mà là để sẵn sàng cho một cuộc chiến đấu mới rất quyết liệt trong thời
gian tới, vì sự trong sạch, vững mạnh của Đảng.
- Bốn nhóm nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Trung ương 4 nêu lên là: về
công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về cơ chế, chính sách; về kiểm
tra, giám sát, kỷ luật Đảng; về phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc,
các tổ chức chính trị - xã hội.
- Nội dung Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về
"Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" xác
định: Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
- Chỉ thị 05, Bộ Chính trị yêu cầu phải làm cho tư tưởng, đạo đức, phong
cách của Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống
xã hội, xây dựng văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền


vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ,
công bằng, văn minh. Nhấn rất mạnh vai trò của "người đứng đầu". Gắn việc học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị
quyết số 33-NQ/TW về "xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp
ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" và Nghị quyết Trung ương số 29NQ/TW về "đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo". Gắn "xây" với
"chống"; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ,
đảng viên, công chức, viên chức hằng năm và cả nhiệm kỳ; ngăn chặn, đẩy lùi sự
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn
biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham
nhũng, lãng phí, quan liêu.
- Chỉ thị 05 yêu cầu tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề
nghiệp, đạo đức công vụ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị với phương châm "sát
chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện".
- Chỉ thị 05-CT/TW không giới hạn thời gian thực hiện, như trong Chỉ thị
06-CT/TW và Chỉ thị 03-CT/TW vì Chỉ thị 05 rộng hơn về nội hàm, cao hơn về
yêu cầu và lâu dài hơn về thời gian.
2. Cam kết và kế hoạch thực hiện của bản thân
2.1. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)
2.1.1. Về tư tưởng chính trị
2


- Không phai nhạt lý tưởng cách mạng.
- Không xa rời tôn chỉ, mục đích của Đảng.
- Không nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập
lý luận chính trị.
- Chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng.
- Không nể nang, né tránh trong tự phê và phê bình.
- Không nói và viết không đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước. Nói đi đôi với làm....
2.1.2. Về đạo đức, lối sống
- Không có lối sống chủ nghĩa cá nhân, sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi.
- Không vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ.
- Kê khai tài sản, thu nhập trung thực.
- Không mắc bệnh "thành tích", háo danh.
- Không quan liêu, xa rời quần chúng.
- Không quyết định hoặc tổ chức thực hiện gây lãng phí, thất thoát tài chính,
tài sản, ngân sách nhà nước.
- Không tham ô, tham nhũng.
- Không đánh bạc, rượu chè bê tha.
- Không mê tín dị đoan.
- Không vi phạm thuần phong, mỹ tục, truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân
tộc, chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội….
2.1.3. Để tránh được biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ
bản thân phải:
- Tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và
các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; không đòi
thực hiện "đa nguyên, đa đảng".
- Không phản bác, phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.
3


- Nói, viết, đúng quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước.
- Không kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến, chống đối trong
nội bộ;
- Không có tư tưởng dân tộc hẹp hòi, tôn giáo cực đoan. Không lợi dụng vấn
đề "dân chủ", "nhân quyền", dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ nội bộ.
2.2. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
- Bản thân phải luôn có trách nhiệm đi đầu trong việc học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Bản thân phải luôn làm gương trong mọi công việc từ nhỏ đến lớn, không tự
cao tự đại, tự mãn, kiêu ngạo mà luôn học tập cầu tiến bộ, luôn tự kiểm điểm để phát
triển điều hay, sửa đổi điều dở của bản thân.
- Kiên quyết đấu tranh, xa rời bệnh quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, tự tư tự lợi:
không chủ quan xa rời thực tế, xa rời quần chúng nhân dân, xa rời mục tiêu lý tưởng
của Đảng. Vì bệnh quan liêu là nguy cơ lớn nhất của Đảng, là nguyên nhân của
nhiều căn bệnh khác.
- Đối với mọi người, phải luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết, thật
thà, khoan dung, độ lượng, không dối trá, lừa lọc. Kiên quyết đấu tranh với những
biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây
phiền hà cho học sinh và cha mẹ học sinh.
- Đối với công việc, dù trong hoàn cảnh nào phải giữ nguyên tắc: để việc công
lên trên lên trước việc tư.
- Nêu cao ý thức phục vụ nhân dân, phục vụ công nhân; làm việc với thái độ
khách quan, công tâm, công bằng và hết mình.
- Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Chủ động, sáng tạo, dám
nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm, đã nói thì phải làm.
- Gương mẫu chấp hành Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, sự phân công, điều
động của tổ chức; đi đầu thực hiện nề nếp, chế độ sinh hoạt Đảng, các nội quy, quy
chế, quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị.
- Chân thành giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp trong công tác và trong cuộc sống;
bảo vệ uy tín, danh dự chính đáng của đồng chí, đồng nghiệp; không tranh công, đổ
lỗi, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, khuyết điểm cho người khác.
- Tích cực tham gia xây dựng Chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh, kiên quyết
đấu tranh chống các biểu hiện chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ trong cơ
quan, đơn vị.
2.3 Biện pháp học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của bản thânvề
thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính
trị gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020,
Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) về xây dựng và
phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước,
Chương trình hành động của Đảng ủy Công ty
4


- Luôn vận dụng những bài học, câu chuyện của Bác vào đời sống, công việc
thực tế của bản thân. Thường xuyên tự phê bình và phê bình, thực hiện việc gương
mẫu, nêu gương của người cán bộ Đảng viên.
- Tự giác trong tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ,
trình độ tin học, ngoại ngữ; tích cực đổi mới dạy học, nâng cao chất lượng chuyên
môn.
- Tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao. Khi được Đảng, cấp trên giao
cho việc gì thì cố gắng thực hiện, dám nghĩ dám làm, chủ động sáng tạo để có kết
quả cao nhất.
- Luôn làm tròn trách nhiệm một cách tự giác, theo lương tâm, lương tri. Không
có chuyện làm việc cẩu thả, làm cho có hoặc dễ làm khó bỏ.
- Ý thức đúng đắn về trách nhiệm của mình trên mọi cương vị, vị trí công tác:
Dù trên cương vị là công dân, là người Đảng viên hay là Cán bộ quản lý, thì cũng
đều phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc gì cũng phải cố gắng chuyên tâm,
không chủ quan, đại khái. Gặp việc khó khăn thì cố tìm mọi cách giải quyết đúng.
- Nói đúng, làm đúng chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước,
không nói sai, làm sai, không vụ lợi cá nhân.
- Nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc; hoàn thành tốt nhiệm vụ
được giao; tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả các tri
thức, các sáng kiến trong công tác.
Trên đây là cam kết của bản thân về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4
(khóa XII) và kế hoạch học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh, các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch của cấp ủy, cơ
quan, đơn vị về triển khai Nghị quyết, Chỉ thị nêu trên.
XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
CÁ NHÂN

……………………………

5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×