Tải bản đầy đủ

ĐỀ THI HỆ THỐNG QUẢN LÝ THUỐC LẦN 1 D14

ĐỀ THI HỆ THỐNG QUẢN LÝ THUỐC LẦN 1 LỚP D14
NĂM HỌC 2018-2019
NGÀY THI 10/1/2019
THỜI GIAN 70 PHÚT
1.
2.
3.
4.

Nêu cơ cấu cơ sở y tế tuyến tỉnh? ( 2 điểm)
Nêu vai trò của bao bì và phân loại bao bì? ( 2 điểm)
Nêu các yếu tố ảnh hưởng chất lượng thuốc và phân tích 2 ví dụ? ( 1 điểm)
Nêu những điểm khác biệt quan trọng trong quản lý thuốc và quản lý trang thiết bị

y tế? (2 điểm)
5.
Giải thích các kí hiệu trong sơ đồ sau? ( 1 điểm)
X

D
E


F
Y

Giải thích các kí hiệu

6.

- (X)………………………
- (Y)………………………
- (D)………………………
- (E)………………………
- (F)………………………
Công ty dược phẩm ABC vừa tìm được nhà cung ứng mới cho sản phẩm thuốc X
( đã kinh doanh được 5 năm, dự báo vòng đời sản phẩm còn được 10 năm nữa). Hợp
đồng cung ứng đã được kí kết với một số lưu ý sau: Chi phí giao hàng bằng tàu thủy cho


một lần đặt hàng là 20.000.000 đồng. Các giao dịch chuyển khoản quan ngân hàng, trung
gian nhập khẩu do bên mua hàng chi trả là 15.000.000. Chi phí lưu kho đã tính cho một
hộp thuốc là 10.000đ/ năm. Số liệu kinh doanh ( hộp) của sản phẩm X trong 12 tháng
trong năm 2017 như sau ( tháng 12 là tạm tính)
T1
2500

T2
2500

T3
2500

T4
2500

T5
2500

T6
2500


T7
2500

T8
2500

T9
2500

a)
b)
c)
d)

Tính lượng đặt hàng kinh tế trong năm 2018
Xác định số lần đặt hàng trong năm 2018 và khoảng cách giữa 2 lần đặt hàng
Chi phí đặt hàng và chi phí lưu kho
Nếu thời gian giao hàng là 10 ngày, lượng dự trữ an toàn là 1000 hộp, xác định

điểm đặt hàng mới
e)
Khoản tiết kiệm hàng năm so với trường hợp đặt hàng 1 lần

T10
2500

T11
2500

T12
2500Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×