Tải bản đầy đủ

Phân tích điều kiện GDDS có hiệu lực người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện

Phân tích điều kiện GDDS có hiệu lực Người tham gia giao dịch
hoàn toàn tự nguyện”?
1. Tự nguyện?
- Được hiểu là sự thống nhất giữa ý chí nội tại và sự bày tỏ ý chí ra bên
ngoài của các chủ thể mà không bị ảnh hưởng bởi bất cứ một áp lực
nào từ bên ngoài.
- Bao gồm 2 yếu tố: - ý chí nội tại
- bày tỏ ý chí ra bên ngoài.
- Người tham gia GDDS hoàn toàn tự nguyện là điều kiện cơ bản để
GDDS có hiệu lực.
2. Những trường hợp GDDS vô hiệu do xác lập thiếu sự tự
nguyện của 1 trong các chủ thể:
● GDDS giả tạo
● GDDS được xác lập trên cơ sở nhầm lẫn
● GDDS được xác lập trên cơ sở lừa dối, đe doạ
● GDDS thiết lập do người không có khả năng nhận
thức hành vi của mình.
Nếu thiếu sự tự nguyện của một trong các chủ thể tham
gia  GDDS bị coi là vi phạm pháp luật  không làm phát sinh hậu
quả pháp lý mà các bên mong muốn đạt được.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×