Tải bản đầy đủ

Phân tích điều kiện để giao dịch dân sự có hiệu lực mục đích và nội dung giao dịch không vi phạm điều cấm của pháp luật không trái đạo đức xã hội

Phân tích điều kiện để giao dịch dân sự có hiệu lực mục đích và
nội dung giao dịch không vi phạm điều cấm của pháp luật
không trái đạo đức xã hội”?
A.Mục đích và nội dung giao dịch là gi?
1, Mục đích của giao dịch là những nhu cầu hay lợi ích về vật
chất hoặc lợi ích tinh thần mà các chủ thể mong muốn đạt được khi
tham gia vào một giao dịch dân sự.
2, Nội dung của giao dịch là tổng hợp các điều khoản mà một
hoặc các bên xác lập GDDS đó đưa ra hoặc thoả thuận với nhau. Các
điều khoản này xác đinh :
quyền và nghĩa vụ cụ thể của các chủ

thể tham gia giao dịch.

trách nhiệm dân sự của các chủ thể.
B.Một GDDS có hiệu lực pháp luật nếu mục đích và nội dung
của nó không trái với pháp luật và đạo đức.
1.Quy phạm đạo đức và quy phạm pháp luật cùng là những quy
phạm xã hội có chung một mục đích là điếu tiết các hành vi của con
người và cùng có chung đặc điểm là những quy tắc xủ sự chung, là tiêu
chuẩn đánh giá hành vi của con người.

2. Việc quy định mục đích và nội dung của GDDS không trái pháp
luật và đạo đức xã hội tại khoản 2 Điều 122 của BLDS đã khắc
phục được tình trạng: có hành vi xảy ra nhưng chưa có quy phạm pháp
luật dân sự điều chỉnh trực tiếp ⇒ khi đó người ta chỉ cần căn cứ vào
yếu tố GDDS đó có phù hợp hay trái với đạo đức xã hội để xác định
GDDS đó có hiệu lực hay không.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×