Tải bản đầy đủ

Phân tích điều kiện để GDDS có hiệu lực người tham gia có năng lực hành vi dân sự

Phân tích điều kiện để GDDS có hiệu lực Người tham gia có
năng lực hành vi dân sự”?
Khi phân tích điều kiện này, chúng ta phải trả lời được 2 câu hỏi:
- Người tham gia giao dịch là những ai?
- Năng lực hành vi dân sự là gi?
●Người tham gia giao dịch dân sự là những cá nhân, pháp nhân và các
chủ thể khác của quan hệ pháp luật dân sự.
● Năng lực hành vi dân sự là khả năng của những người tham gia giao
dịch bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền và nghĩa vụ dân
sự.
A.Cá nhân
1, Đối với cá nhân là người từ đủ 18tuổi có năng lực hành vi
dân sự đầy đủ.
- Họ là nhưng người có khả năng nhận thức đầy đủ hành vi
cũng như hậu quả do mình gây nên ⇒ được toàn quyền tham gia vào
mọi GDDS.
- Trừ những GDDS được quy định tại khoản 2, 3 Điều 69 và
khoản 5 Điều 144 của BLDS mà cá nhân từ đủ 18t có đủ năng lực hành
vi dân sự tham gia với tư cách là 1 người giám hộ hoặc người đại diện.
2. Đối với cá nhân là người có năng lực hành vi dân sự không
đầy đủ.(điều 20)

- Đó là những ai? là người từ 6tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không
mắc bệnh tâm thần hoặc những bệnh khác làm mất khả năng nhận
thức và làm chủ hành vi của mình.
- Khi muốn xác lập 1 GDDS họ phải được người đại diện theo pháp
luạt đồng ý trừ trường hợp những GDDS nhằm phục vụ nhu cầu sinh
hoạt hàng ngày.
- Trong trường hợp người từ đủ 15- chưa đủ 18 tuổi:
không mắc bệnh tâm thân hoặc những bệnh khác làm

mất khả năng nhận thức và làm chủ hành vi của mình
có đủ tài sản riêng
thì có thể tự mình xác lập và thực hiện những giao dịch dân sự.Trừ việc
lập di chúc, phải có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ.
3. Đối với cá nhân là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.(
điều 23)


- bao gồm : Người nghiện ma tuý, nghiện các chất kích thích
khác dẫn đến phá tán tài sản của gia đình.
- Khi xác lập 1 GDDS phải có sự đồng ý của người đại diện theo
pháp luật trừ giao dịch phục vụ nhu cầu sinh hoạt.
B. Pháp nhân và các chủ thể khác

của QH PLDS.
Việc thực hiện giao dịch của các chủ thể này nhất thiết phải
thông qua người đại diện.
1. Người đại diện theo pháp luật.
● Của pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác là
những người đứng đấu pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác.
● Trên cơ sở:
quy định của

pháp luật
quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Người đại diện theo uỷ quyền:
● Có thể là 1 thành viên bất kỳ của pháp
nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác.
● Trên cơ sở 1 văn bản uỷ quyền.
Lưu ý: Một hành vi được coi là hành vi của người đại diện theo pháp
luật hay uỷ quyền nếu hành vi này phù hợp với:


chức năng

nhiệm vụ
phạm vi hoạt động
của pháp nhân, hộ gia đình và tổ hợp tác đó.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×