Tải bản đầy đủ

Phân loại giao dịch dân sự

Phân loại giao dịch dân sự?
1, Căn cứ vào sự thể hiện ý chí, GDDS được chia làm 2 loại
● Hành vi pháp lý đơn phương hay còn gọi là GDDS một bên.
- Là 1 quan hệ PLDS được xác lập, thay đổi hay chấm dứt
- Trên cơ sở :
thể hiện ý chí hợp pháp
của 1bên chủ thể.

không cần có sự thể hiện ý chí hoặc
sự thống nhất ý chí của các chủ thể khác.
● Hợp đồng hay còn gọi là GDDS nhiều bên hay là giao kèo.
- Là sự thoả thuận giữa các chủ thể
- Nhằm: xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa
vụ dân sự.
2, Căn cứ vào hình thức thể hiện ý chí, GDDS được phân làm 2 loại:
● GDDS có hình thức bắt buộc.
là những GDDS mà pháp luật quy định phải được thể hiện
dưới 1hình thức nhất định: - Văn bản được công chứng hoặc chứng thực
- đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
● GDDS không có hình thức bắt buộc.
Là những GDDS có thể được xác lập dưới bất kỳ hình thức

nào:
-lời nói
- văn bản
- hành vi cụ thể
3, Căn cứ vào thời điểm phát sinh hậu quả pháp lýcủa GDDS, GDDS
phân làm 2 loại:
●GDDS có hiệu lực khi người xác lập giao dịch đã chết
● GDDS có hiệu lực ngay khi người xác lập giao dịch cón sống.
4, Căn cứ vào tính chất có bồi hoàn, giao dịch dân sự phân làm 2 loại:
● GDDS có đền bù: Là GDDS trong đó có 1bên chủ thể
sau khi thực hiện 1 hoặc 1 số hành vi thoả mãn lợi ích
của chủ
thể bên kia
bao giờ cũng thu được 1 lợi ích vật chất nhất định.
● GDDS không có đền bù: Là GDDS mà trong đó có 1 bên chủ thể
mặc dù đã thực hiên hành vi nhất định vì lợi ích của chù
thê bên kia
nhưng không thu được bất cứ 1 lợi ích vật chất nào.


5, Căn cứ vào thời điểm có hiệu lực của giao dịch dân sự,
● GDDS ưng thuận: là GDDS được xem là có hiệu lực pháp luật kể
từ khi thời điểm các bên tham gia giao dịch đã đạt được sự thoả thuận,
sự thống nhất ý chí biểu hiện ra bên ngoài dưới một hình thức nhất
định.
● GDDS thực tế : là GDDS mà hiệu lực của nó chỉ phát sinh khi 1
trong các bên thực tế nhận được các đối tượng của GDDS đó.
6, Căn cứ vào điều kiện làm phát sinh hoặc chấm dứt hiệu lực:
● GDDS có điều kiện phát sinh : là GDDS
đã được xác lập
nhưng chỉ phát sinh khi có những điều kiện nhất định xảy ra.
● GDDS có điều kiện hủy bỏ : là nhứng GDDS
đã được xác

lập
đã phát sinh hiệu lực
nhưng khi có những điều kiện nhất định
xảy ra
→ GDDS sẽ bị huỷ bỏ : quyền và nghĩa vụ của các bên sẽ chấm
dứt.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×