Tải bản đầy đủ

Khái niệm giao dịch dân sự

Khái niệm giao dịch dân sự?
Theo điều 121 BLDS : Giao dịch dân sự là hành vi pháp lý đơn
phương hoặc hợp đồng của cá nhân, pháp nhân, của các chủ thể khác
làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt nghĩa vụ dân sự.
Khái niệm giao dịch dân sự?
Theo điều 121 BLDS : Giao dịch dân sự là hành vi pháp lý đơn
phương hoặc hợp đồng của cá nhân, pháp nhân, của các chủ thể khác
làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt nghĩa vụ dân sự.
Khái niệm giao dịch dân sự?
Theo điều 121 BLDS : Giao dịch dân sự là hành vi pháp lý đơn
phương hoặc hợp đồng của cá nhân, pháp nhân, của các chủ thể khác
làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt nghĩa vụ dân sự.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×