Tải bản đầy đủ

HỘ GIA ĐÌNH và TRÁCH NHỆM dân sự của hộ GIA ĐÌNH

HỘ GIA ĐÌNH VÀ TRÁCH NHỆM DÂN SỰ CỦA HỘ GIA ĐÌNH
- Hộ gia đình – Đ.106 BLDS 2005
o Các thành viên có TS chung
o Cùng đóng góp công sức để hoạt động kinh tế chung trong SX nông,
lâm , ngư nghiệp hoặc 1 số lĩnh vực SX, kinh doanh khác
o PL quy định là chủ thể khi tham gia QH DS thuộc các lĩnh vực trên
- Trách nhiệm dân sự của Hộ Gia đình Đ.110 BLDS 2005
o Chịu trách nhiệm DS về thực hiện quyền, nghĩa vụ DSdo người đại diện
của hộ gia đình xác lập, thực hiện nhân danh hộ gia đình
o Chịu trách nhiệm DS bằng TS chung của hộ - nếu TS chung k đủ để thực
hiện nghĩa vụ chung của hộ thì các thành viên chịu trách nhiệm liên đới
bằng TS riêng của mình
 Thành viên chịu trách nhiệm liên đới là
 Người đủ tuổi lao động, có sức lao động
 Có tham gia vào hoạt động kinh tế chung với tc là nguồn sống chủ yếu
 Người k có nghĩa vụ chịu trách nhiệm , k thể dùng TS riêng của họ để
thực hiện nghĩa vụ chung của hộ nếu không được họ đồng ý:
 Người dưới 15 tuổi
 Người mất sức lao động
 Người mặc dù chung sống cùng 1 gia đình nhưng không phải thành
viên hộ gia đình

 Người trong thời gian rỗi cũng tham gia sản xuất với hộ gia đình ( cán
bộ công chức trogn biên chế NN )
 không phải là thành viên hộ gia đình
 Không được sử dụng TS riêng của họ để thực hiện nghĩa vụ chung của
hộ nếu k được họ đồng ýTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×