Tải bản đầy đủ

TỔ hợp tác và TRÁCH NHIỆM dân sự của tổ hợp tác

TỔ HỢP TÁC VÀ TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA TỔ HỢP TÁC?
- Tổ hợp tác – Đ.111 BLDS 2005
o Hình thành trên cơ sở hợp đồng hợp tác có chứng thực của UBND xã,
phường, thị trấn
o Từ 3 cá nhân trở lên
o Cùng góp TS, công sức để thực hiện các công việc nhất định – cùng
hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm là chủ thể trong các QH DS
- Trách nhiệm dân sự của tổ hợp tác – Đ.117 BLDS 2005
o THT chịu TNDS về thực hiện quyền và nghĩa vụ do người đại diện xác
lập, thực hiện nhân danh tổ hợp tác
o THT chịu TNDS bằng tài sản của tổ, nếu TS không đủ đẻ thực hiện nghĩa
vụ chung thì tổ viên phải chịu trách nhiệm liên đới Theo phần tương
ứng với phần đóng góp bằng tài sản riêng của mình
o Trách nhiệm vô hạn thể hiện ở 2 mặt
 Tổ viên chịu TN thực hiện nghĩa vụ với THT kể cả trogn trg hợp đã đã ra
khỏi THT – THT đã chấm dứt nếu TS của THT không đủ để thực hiện
nghĩa vụ nếu nghĩa vụ đó phát sinh khi người đó còn là tổ viên
 Tổ viên THT phải dùng TS riêng của mình để thực hiện nghĩa vụ của THT
nếu TS của THT k đủ thực hiện nghĩa vụ
 Trường hợp tổ viên chịu thực hiện nghĩa vụ DS của THT bằng TS của
mình, chủ nợ yêu cầu từng tổ viên thực hiện nghĩa vụ tương ứng với

phàn quyền sở hữu của người đó trong phần TS chung của THT Theo
trách nhiệm liên đới Theo phần
 Nếu có thỏa thuận giữa các tổ viên, k có hiệu lực bắt buộc với chủ nợTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×