Tải bản đầy đủ

TRÁCH NHIỆM dân sự của PHÁP NHÂN

TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA PHÁP NHÂN
Đ.93 BLDS 2005
- PN chịu trách nhiệm DS về việc thực hiện quyền – nghĩa vụ DS do
người đại diện xác lập. thực hiện nhân danh PN
o Tuân thủ các quy định về TNDS từ 308 -314 Bộ luật
o Trách nhiệm bồi thường thiêtk haok ngoài hợp đồng – chương 5 phần 3
BLDS
o Như vậy, TNDS thể hiện
 Thực hiện nghĩa vụ DS
 Bồi thường thiệt hại
- Pn chịu trách nhiệm DS bằng tài sản của mình, k chịu TNHDS thay cho
thành viên của PN đối cới nghĩa vụ DS do thành viên xác lập, thực hiện
không nhân danh pháp nhân
o Khi phát sinh TNDS của PN :
 Đầu tiên PN chịu TNDS đẻ bảo đảm khắc phục nhanh chóng, kịp thời
hậu quả của hành vi phạm pháp
 Sau đó Theo yếu tố có lỗi thì pháp nhân có quyền yêu cầu hoàn trả lại
khoản tiền mà PN đã bồi thường cho người thiệt hại
o PN chỉ chịu trách nhiệm DS với hành vi được coi là hành vi của PN
 Là hành vi người đại diện nhân danh pháp nhân thực hiện QHDS
 Và hành vi đó trg phạm vi pháp nhân giao cho

o PN chỉ chịu trách nhiệm DS bằng tài sản của mình – trách nhiệm hữu
hạn của PN
 Các thành viên, cá nhân vs tổ chức khác k có nghĩa vụ dùng TS của
mình để chịu TNDS cho PN
 PN có thể vay tiền của thành viên nhưng k được coi là nghĩa vụ của
thành viên
 PN là doanh nghiệp nếu k trả được nợ đến hạn -> tòa kinh tế sẽ tuyên
bố phá sản Theo L. phá sản doanh nghiệp 1993
- Thành viên của pháp nhân không chịu TNDS thay cho PN đối với nghĩa
vụ DS do pháp nhân xác lập, thực hiệnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×