Tải bản đầy đủ

HOẠT ĐỘNG của PHÁP NHÂN

HOẠT ĐỘNG CỦA PHÁP NHÂN
- Thông qua hành vi của những người đại diện - PN tham gia vào các
hoạt QH DS để thực hiện mục đích hoạt động của mình ( vì nó chỉ là
những thực thể pháp pý – khác với cá nhân )
o Hành vi người đại diện là thực hiện PL DS của pháp nhân – tạo ra quyền
và nghĩa vụ cho PN
o Người đại diện cho PN có thể là 1 hoặc 1 bộ phận trong tổ chức đại diện
của PN
o Đại diện PN có thể là
 Đại diện Theo PL
 Đại diện Theo ủy quyền
- Đại diện Theo PL
o Quy định trong quyết định thành lập or điều lệ PN
o Người đại diện
 là người đứng đầu PN
 thay mặt PN thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ điều lệ vs Pl cho
phép
 khi tham gia các QH DS – phải xuất trình giấy tờ công nhận chức vụ,
ngân thân mà k cần có giấy ủy quyền
 là người đại diện đương nhiên – thường xuyên trong QHDS
- Đại diện Theo ủy quyền

o PN có thể ủy quyền cho người khác
o Người đại diện
 Là thành viên PN hoặc ngoài PN
 Thay mặt PN tham gia QHDS bằng giấy ủy quyền riêng
 Hành vi thực hiện trogn phạm vi được ủy quyền – phát sinh quyền và
nghĩa vụ dân sự với PN
 Thực hiện nhiệm vụ được PN giao cho là hành vi của PN chứ k phải cá
nhân – phát sinh quyền và nghĩa vụ cho PN
 Phải Phân biệt hành vi cá nhân và hành vi pháp nhân
 Nguyên tắc: PN chỉ chịu TNDS về những hành vi của PNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×