Tải bản đầy đủ

CHẤM dứt PHÁP NHÂN

CHẤM DỨT PHÁP NHÂN
Đ.99 BLDS 2005
- Được quy định là các trường hợp quy định tại Đ 94 95 96 98 ( dưới )
- Bị tuyên bố phá sản Theo quy định PL về phá sản
- Xóa tên khỏi sổ đăng ký pháp nhân hoặc từ thời điểm được xác định
trong quyết định cq NN có thẩm quyền
- TS khi chấm dứt được giải quyết Theo quy định của PL
- Sự khác nhau giữa phá sản và giải thể:
o Chủ thể:
 Phá sản: DN thuộc mọi hình thức sở hữu được thành lập và hoạt động
Theo PL VN
 Giải thể: ngoài các DN - Cq hành chính, sự nghiệp, tc xã hội và cá tổ
chức khác được công nhận là PN
o Lý do:
 Phá sản: khi DN lâm vào tình trạng phá sản
 Giải thể: k trả được nợ đến hạn hoặc đã đạt được mục tiêu trg điều lệ
hoặc có hành vi trái PL vi phạm nghiêm trọng -> rộng hơn
o Thủ tục
 Phá sản: thủ tục tư pháp do TS quyết định Theo quy định về phá sản DN
và PL về tố tụng
 Giải thể: thủ tục hành chính, do CQ NN có thẩm quyền quyết định

o Hậu quả
 Phá sản: k phải đương nhiên chấm dứt sự tồn tại của PN: PN or cá nhân
khác có thể mua lại và tiếp tục hoạt động sx
 Giải thể: chấm dứt hoàn toàn PN, xóa tên PN
PN chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau
- Hợp nhất PN – Đ.94 BLDS 2005
o Các pháp nhân cùng laoij -> hợp thành 1 pháp nhân mới
 Theo quy định điều lệ
 Theo thỏa thuận giữa các bên
 Theo quyết định cq NN có thẩm quyền
o PN cũ chấm dứt sau khi hợp nhất -> quyền và nghĩa vụ của PN cũ
chuyển sang cho PN mới
- Sáp nhập PN – Đ.95 BLDS
o Một PN được sáp nhập vào PN khác cùng loại
 Theo quy định điều lệ
 Theo thỏa thuận giữa các bên
 Theo quyết định cq NN có thẩm quyền


o PN được sáp nhập chấm dứt – quyền và nghĩa vụ của PN được sáp nhập
chuyển cho PN sáp nhập
- Chia PN – Đ.96
o 1 PN có thể được chia thành nhiều PN
 Theo quy định điều lệ
 Theo quyết định cq NN có thẩm quyền
o PN bị chia chấm dứt – quyền và nghĩa vụ của PN bị chia chuyển cho PN
mới
- Giải thể PN
o Giải thể trong các trường hợp
 Theo quy định điều lệ
 Theo quyết định cq NN có thẩm quyền
 Hết thời hạn hoạt động được ghi trong điều lệ or trong quyết định của cq
NN có thẩm quyền
o Trước khi giải thể, PN thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ TSTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×