Tải bản đầy đủ

CÁC LOẠI PHÁP NHÂN

CÁC LOẠI PHÁP NHÂN
Đ.100 BLDS 2005 (6 loại)
- CQ NN, đơn vị vũ trang ND – Đ.101BLDS 2005
o TS NN giao cho thực hiện Chức năng quản lý NN – các chức năng khác k
nhằm mục đích kinh doanh khi tham gia QH DS
o Chịu trách nhiệm DS liên quan đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ bằng
kinh phí NN
o Nếu có hoạt động có thu thì chịu trách nhiệm với hoạt động có thu bằng
TS từ hoạt đọng có thu này
- TC chính trị, Chính trị - xã hội – Đ.102 BLDS 2005
o Sử dụng – định đoạt TS thuộc sở hữu của mình nhằm thực hiện mục tiêu
chính trị, xã hội Theo điều lệ của PN khi tham gia QH DS
o TS không thể phân chia cho các thành viên
o Chịu trách nhiệm DS bằng TS của mình ( trừ TS Theo quy định PL k được
sử dụng để chịu TNDS )
- TC kinh tế - Đ.103 BLDS 2005
o Tc kinh tế bao gồm
 DN NN
 HTX
 CT TNHH
 CT cổ phần

 DN có vốn đầu tư nước noài
 TC kinh tế khác có đủ điều kiện tại điều 84 Bộ luật
o Phải có điều lệ
o Chịu trách nhiệm DS bằng TS của mình
- TC chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề
nghiệp – Đ.104 BLDS 2005
o Cá nhân, hội viên tự nguyện đóng góp TS hoặc hội phí nhằm phục vụ
mục đích của hội và nhu cầu chung của hội viên là pháp nhân khi
tham gia QH DS
o Chịu TN DS bằng TS của mình
o Chấm dứt hoạt động thì TS của tc đó k được phân chia cho hội viên mà
giải quyết Theo quy định của PL
- Quỹ xã hội – từ thiện – Đ.105 BLDS 2005
o Hoạt đọng k nhằm mục đích thu lợi nhuận khi tham gia QH DS
o TS được quản lý, định đoạt Theo quy định của PL và phù hợp với mục
đích hoạt động của quỹ do điều kệ quy định


o Chỉ tiến hành các hoạt động quy định trong điều lệ được cq NN có thẩm
quyền công nhận, trong phạm vi TS và chịu trách nhiệm bằng TS đó
o K phải chịu TNDS bằng TS thuộc sở hữu của mình về hoạt động của quỹ
và không phân chia tài sản của quỹ trong quá trình hoạt động ( đã lập
quỹ xã hội – quỹ từ thiện )
o Chấm dứt hoạt động – k chia cho các sáng lập viên mà Theo PL quy
định
- TC khác có đủ điều kiện quy định tại điều 84 Bộ luậtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×