Tải bản đầy đủ

LÝ LỊCH của PHÁP NHÂN

LÝ LỊCH CỦA PHÁP NHÂN
- Tên gọi
o Phân biệt PN này vs PN khác vs lĩnh vực hoạt động này vs lĩnh vực hoạt
động khác
o Cùng tên gọi, 1 số PN còn có biểu tượng - logo : phản ánh đặc trưng
riêng biệt vs dấu hiệu phân biệt PN đó với các PN khác, đb là các PN
cùng loại ( k mang tính bắt buộc )
- Trụ sở
o Là nơi đặt cơ quan điều hành của PN
o Là nơi tập trung hoạt động chính của PN, nơi PN xác lập, thực hiện
quyền – nghĩa vụ DS
o Là nơi TA or cq có thẩm quyền giải quyết tranh chấp liên quan đến PN
o Nguyên tắc: Mối cá nhân 1 trụ sở - nhiều chi nhánh or văn phòng ( đại
diện Theo ủy quyền cho lợi ích hợp pháp của cá nhan và thực hiện việc
bảo vệ lợi ích đó) ở nơi khác
o PN có quyền, nghĩa vụ DS phát sinh từ giao dich DS do văn phòng đại
diện, chi nhánh xác lập thực hiện
- Quốc tịch
o Xác định PL điều chỉn PN ( sử dụng luật nước nào khi có tranh chấp )
o Mỗi PN có 1 quốc tịch vs xác định = ng tắc: thành lập Theo PL VN là
pháp nhân VN
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×