Tải bản đầy đủ

NLPL DS của PHÁP NHÂN và NL HV của PHÁP NHÂN

NLPL DS CỦA PHÁP NHÂN VÀ NL HV CỦA PHÁP NHÂN
Đ.86BLDS 2005
- Là khả nằng của Pháp nhân có các quyền, nghĩa vụ DS phù hợp với
mục đích hoạt động của mình
o PN tham gia các QH PLDS tư cách là 1 chủ thể độc lập, riêng biệt
o Phải công nhận Tư cách chủ thể của nó -> công nhận NLPL DS của pháp
nhân
- Phát sinh từ thời điểm được cq NN có thẩm quyền thành lập hoặc cho
phép thành lập – nếu PN đăng ký thì phát sinh tại thời điểm đăng ký
o BL k đề cập đến NLHV DS của PN nhưng có thể hiểu NLHV DS = NL
PLDS của PN:
 NLPL thực hiện phát sinh, chấm dứt cùng thời điểm phát sinh, chấm dứt
NLDS
 Cá nhân, NLHV DS còn phụ thuộc tuổi – khả năng nhận thức, điều khiển
hành vi của cá nhân
- Người đại diện Theo PL của PN hoặc người đại diện Theo ủy quyền của
PN nhân danh PN trong quan hệ DS
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×