Tải bản đầy đủ

PHÂN TÍCH KIỆN để một tổ CHỨC được CÔNG NHẬN là PHÁP NHÂN có tài sản độc lập với cá NHÂN tổ CHỨC KHÁC và tự CHỊU TRÁCH NHIỆM BẰNG TS đó

PHÂN TÍCH KIỆN ĐỂ MỘT TỔ CHỨC ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ PHÁP
NHÂN CÓ TÀI SẢN ĐỘC LẬP VỚI CÁ NHÂN TỔ CHỨC KHÁC VÀ TỰ
CHỊU TRÁCH NHIỆM BẰNG TS ĐÓ
- Dấu hiệu thể hiện ở chỗ
o TC có một khối lượng TS nhất định và có quyền, nghĩa vụ độc lập đối với
TS đó
o TS pháp nhân độc lập với TS của các cá nhân thành viên và với tài sản
của TC khác
o Pháp nhân mở tài khoản riêng tại ngân hàng và có mọi quyền năng đối
với tài khoản này
o Tài sản dưới dạng cơ sở vật chất: trụ sở, nhà xưởng, máy móc thiết bị,…
o
o
o

Hình thành từ nhiều nguồn
Vốn góp của thành viên
Hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp ( CT TNHH, CT CP, TC XH,… )
Được NN giao để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình ( DN NN, CQ
NN )
o Tài sản được tặng, cho, thừa kế hoặc viện trợ

- Như vây, TS có thể thuộc sở hữu
o Pháp nhân
o Or Nhà nước giao cho PN quản lý, sử dụng
- PN phải tự chịu trách nhiệm độc lập bằng TS – k chịu trách nhiệm thay
cho các nhân thành viên vs các tc không có tư cách pháp nhân thuộc
dạng trách nhiệm vô hạnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×