Tải bản đầy đủ

PHÂN TÍCH KIỆN để một tổ CHỨC được CÔNG NHẬN là PHÁP NHÂN có cơ cấu tổ CHỨC CHẶT CHẼ

PHÂN TÍCH KIỆN ĐỂ MỘT TỔ CHỨC ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ PHÁP
NHÂN CÓ CƠ CẤU TỔ CHỨC CHẶT CHẼ
- Tc là một tập thể người được sắp xếp dưới 1 hình thức nhất định phù
hợp chức năng, lĩnh vực hoạt động -> phải có cơ cấu riêng
o Hd k bị chi phối bởi các chủ thể khác khi quyết định các vấn đề phát
sinh từ hoạt động của tổ chức
o Hd k phụ thuộc vào sự thay đổi các thành viên trong tổ chức
o
o
o
o

Việc lựa chọn hinh thức tổ chức phụ thuộc nhiều yếu tố
Mục đích
Nhiệm vụ
Cách thức góp vốn
Tính chất của tổ chức

- Hình thức được quy định trg quyết định thành lập, điều lệ mẫu, các VB
PL, điều lệ của từng loại tổ chức trong từng tổ chức riêng lẻ
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×