Tải bản đầy đủ

ĐỀ số 1 THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019

ĐỀ ÔN TẬP SỐ 1
Câu 1. Hàm số y  2 x3  3 x2  1 có đồ thị nào sau đây?
A.

B.

y

y
6
4

4
2

2

-1

1


1

-1

x

O
-2

x

O
-2

-1

1

-2

-2

-4

-5

-3

C.

D.
6

y

5

5

y4
4

2
2

1
1
-2

-1

x

O
-2

x

O

-1

1

1
-2
-2

-4
-4

Câu 2. Hàm số y  2 x2  x4 đồng biến trên khoảng nào sau đây?
A. (�; 1) và (0;1)
B. (�; 1) �(0;1)

0;1
C. �; 1�
�và �

Câu 3. Hàm số y 
A. (�; 1)

0;1
D. �; 1�
�� �


1 3
x  x2  x  1 đồng biến trên khoảng nào sau đây?
3
B. (�; 1) �(1; �)
C.  1; �

Câu 4. Cho hàm số f (x) , thoả mãn điều kiện lim f (x)  �và
x�1

sau đây là đúng?
A. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng và tiệm cận ngang

D. �; �

lim f (x)  � kết luận nào


x�2


B. Đồ thị hàm số có hai tiệm cận đứng: x  1 và x  2
C. Đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang: y  1 và y  2
D. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng: x  1 và tiệm cận ngang y  2
Câu 5. Cho hàm số f (x) , thoả mãn điều kiện

lim f (x)  1 và lim f (x)  � kết luận nào sau


x��

x�3

đây là đúng?
A. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng: x  3 và tiệm cận ngang y  1
B. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng: x  3 và tiệm cận ngang y  1
C. Đồ thị hàm số có hai tiệm cận đứng: x  1 và x  3
D. Đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang: y  1 và y  3
x 3
Câu 6. Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số f (x) 
là:
x2  x  3
A. 4
B. 3
C. 2
x
Câu 7. Số đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số f (x) 
là:
2 x2  1
A. 4
B. 3
C. 2

D. 1

D. 1

2

x 1

Câu 8. Số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số f (x) 

2

là:

3 x
A. 1
B. 2
C. 3
Câu 9. Số giao điểm của hai đồ thị hàm số f (x)  x3  4 x2  3 và f (x)  5 x  3 là:
A. 1
B. 2
C. 3

D. 4
D. 4

1; 2 �
Câu 10. Giá trị lớn nhất của hàm số y  4  x2 trên �

�là:
Max y  0
A. �
1;2�


Max y  2
B. �
1;2 �

Câu 11. Đạo hàm của hàm số y  2

1
A. y'  2 .ln
2
x

Max y  5
C. �
1;2�

x

Max y  3
D. �
1;2�là:
x

1
C. y'  2 .ln
2

�1 �
D. y'   � �.ln2
�2 �

x

x

B. y'  2 .ln2

2
Câu 12. Tập xác định của hàm số y  log1 (4  x  3 x ) là:
34�
3�

�;  �� 1; �
A. �


�4
�3 ; 0 �� 0; �
B. �


2

Câu 13. Đạo hàm của hàm số y  3x.5 x

�4 �
�3 �

 ;1�
C. �

D. 1;�

là:

2

B. y'  3x.5 x .(ln3  ln5 x )

2

2

D. y'  3x.5 x .ln15

A. y'  3x.5 x .(ln3  ln52 x )

2

C. y'  3x.5 x .(ln3  ln52 x )

Câu 14. Nghiệm của bất phương trình logx (2 x  3)  2 là:

3
3
3
C. 0  x 
D. x 
 x 3
2
2
2
Câu 15. Cho hai số thực dương a, b và 0  a  b  1 . Đẳng thức nào sau đây đúng?
A. 0  loga b  logb a  1
B. 1  loga b  logb a
A. 1  x 

3
2

B.

C. loga b  0  logb a

D. loga b  1  logb a

Câu 16. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y  sinx, x   π , x  π và trục Ox là:
A. 2
B. 4
C. 1
D. 0
Câu 17. Cho bảng biến thiên sau:


x
y’

�

-1
0

+

y

0
0

-

+

0

�

1
0

-

0

�

-1

�
Hàm số nào sau đây có bảng biến thiên trên?
A. y  

1 4 1 2
x  x 1
4
2

B. y   x4  2 x2  1
D. y  

C. y   x4  x2

1 4 1 2
x  x 1
4
2

Câu 18. Cho đồ thị hàm sau:

4

2

Hàm số nào sau đây có đồ thị trên?

x
A. y 
x1
2x1
C. y 
2x 2

1

2x 3
B. y 
2x 2
2x 2
D. y 
2x1

Câu 19. Cho bảng biến thiên sau:
x �
0
y’
0

�

y

x

1
-1/2
-1/2

5

-2

+

y

2
0

�
-

6
2

Hàm số nào sau đây có bảng biến thiên trên?
A. y   x3  3 x2  1

1
3

C. y   x3  x2  2

�
B. y  x3  3 x2  2
D. y   x3  3x2  2

Câu 20. Cho hàm số : y  x3  (m 2)x2  (m 1)x  4m. Giá trị của m để hàm số đạt cực đại tại
x  1 là:
A. m�2
B. m 2
C. m 2
D. m�2
Câu 21. Đường thẳng đi qua hai điểm cực đại và cực tiểu của đồ thị hàm số y   x3  3 x2  1 là:
A. y  2 x  1

B. y  2 x  1

C. y  2 x  1

D. y  2 x  3

a;b�
Câu 22. Cho hai hàm số : f (x), g(x) liên tục trên �

�, biết rằng phương trình f (x)  g(x) vô
a;b�
nghiệm trên �

�. Khi đó diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường f (x), g(x) , x  a và
x  b là:
A. S 
C. S 

b

 f (x)  g(x)  dx


B. S 

f


D. S 

a
b
a

2(x)  g2 (x) dx

b

�f (x)  g(x)dx
a
b

2

2

�f (x)  g (x)dx
a

a;b�
Câu 23. Cho hai hàm số : f (x), g(x) liên tục trên �

�. Khi đó thể tích khối tròn xoay sinh ra khi
các đường f (x), g(x) , x  a và x  b quay quanh trục Ox là:


A. V  π
C. V  πB. V  π

2
2
�f (x)  g (x)dx

D. V  π

f

b

2

2

(x)  g (x) dx

a
b
a

Câu 24. Nguyên hàm

b

f


2(x)  g2 (x) dx

a
b

 f (x)  g(x)


2

dx

a

lnxdx , có kết quả là:


x2
C
2
C. xlnx  lnx  C
D. x(lnx  1)  C
4
Câu 25. Gọi F(x) là nguyên hàm của f (x)  x x2  2 , biết F( 3 )  . Một nguyên hàm của
3
f (x) có kết quả là:
A. x(lnx  1)  C

B. xlnx 

2
2
A. F (x)  (x  2) x  2  1

B. F(x) 

3

C. F(x) 

(x2  2)
1
3

Câu 26. Nguyên hàm
A. F (x) 

3

x2  2
1
3

D. F(x) 

x2  2
1
3

B. F(x) 

1 x 3
ln
C
4 x 3

1

dx , có kết quả là:

x2  9

1 x 3
ln
C
4 x 3

1
D. Đáp án khác
ln x2  9  C
4
Câu 27. Cho hai số phức z1  2  i , z2  1  3i . Mô đun của số phức zi
1  z2 bằng:
C. F (x) 

A.

B.

21

31

C. Đáp án khác
D. 29
Câu 28. Cho số phức z thoả mãn (1  2i)z  3i  (2i  2)i . Kết luận nào sau đây là đúng?

1
12
12
B. Phần thực bằng  , phần ảo bằng
5
5
5
12
1
12
C. Phần thực bằng
, phần ảo bằng 
D. Phần thực bằng  , phần ảo bằng
5
5
5
Câu 29. Cho số phức z thoả mãn (1  2i)z  3i  (2i  2)i . Kết luận nào sau đây là đúng?
1
12
12
A. Phần thực bằng  , phần ảo bằng 
B. Phần thực bằng  , phần ảo bằng
5
5
5
12
1
12
C. Phần thực bằng
, phần ảo bằng 
D. Phần thực bằng  , phần ảo bằng
5
5
5
A. Phần thực bằng  , phần ảo bằng 1
5

1
5


1
5

1
5

Câu 30. Thể tích của khối chóp có đáy là tam giác đều cạnh bằng a, các cạnh bên tạo với đáy một góc
30o bằng:
A.

a3 3
4

B.

a3 3
6

C.

a3 3
12

D.

a3 3
18

Câu 31. Một hình lập phương ngoại tiếp một khối cầu có thể tích là 36πa3 . Thể tích của khối lập phương?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×