Tải bản đầy đủ

Hệ thống quản lý thư viện

THUYẾT TRÌNH

ĐỀ TÀI
XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN
Các thành viên của nhóm:Phan Nhật MinhLâm Thanh DuyBùi Văn NghĩaNguyễn Chí Cảnh
Đặng Văn Bảo


CÁC NỘI DUNG CHÍNH

BÀI TOÁN

PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VỀ CHỨC NĂNG

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ DỮ LIỆU CỦA HỆ THỐNG

THIẾT KẾ GIAO DIỆN CỦA HỆ THỐNG

KẾT LUẬN


I. Bài toán
1. Phát biểu bài toán


I. Bài toán
2.Các hồ sơ, tài liệu


II. Phân tích hệ thống về chức năng
1. Biểu đồ phân cấp chức năng


II. Phân tích hệ thống về chức năng
2. Ma trận thực thể chức năng


II. Phân tích hệ thống về chức năng
3.Biểu đồ luồng dữ liệu


III. Phân tích và thiết kế dữ liệu của hệ thống


1.Mô hình thực thể liên kết mở rộng


III. Phân tích và thiết kế dữ liệu của hệ thống
2. Mô hình thực thể liên kết kinh điển


III. Phân tích và thiết kế dữ liệu của hệ thống
3.Mô hình quan hệ


III. Phân tích và thiết kế dữ liệu của hệ thống
4. Bảng


IV. Thiết kế giao diện hệ thống


V. Kết luận
1. Kết quả đạt được


V. Kết luận
1. Hướng phát triển


Cảm ơn đã theo dõi!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×