Tải bản đầy đủ

CHẤM dứt VIỆC GIÁM hộ và HẬUQ ủa CHẤM dứt VIỆC GIÁM hộ

CHẤM DỨT VIỆC GIÁM HỘ VÀ HẬUQ ỦA CHẤM DỨT VIỆC GIÁM
HỘ
- chấm dứt việc giám hộ
o Giám hộ xuất hiện liên quan h/c đặc biệt của ng được giám hộ và người
giám hộ. Khi những hoàn cảnh đó được khắc phục thì việc giám hộ
chấm dứt
 Người được giám hộ đã có NLHVDS đầy đủ ( đủ 18 tuổi và tinh thần phát
triển bình thường )
 Người được giám hộ chết thì không còn người cần được giám hộ
 Cha, mẹ của người được giám hộ đã có đủ điều kiện để thực hiện quyền
và nghĩa vụ của mình đối với con chưa thành niên
- hậu quả của việc chấm dứt việc giám hộ
o Trg hợp người được giám hộ có NLHV DS đầy đủ :
 Người giám hộ phải thanh toán tài sản với người được giám hộ
 Trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày chấm dứt giám hộ
o Trg hợp người được giám hộ chết :
 người giám hộ thanh toán TS với người thừa kế của người giám hộ :
 trg 3 tháng k xác định được người thừa kế thì người giám hộ quản lý TS
đó đến khi TS được giải quyết Theo PL về thừa kế
o Việc thanh toán được thực hiện dưới sự giám sát của người cử giảm hộ
và UBNS xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người giám hộ
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×