Tải bản đầy đủ

GIÁM sát VIỆC GIÁM hộ và ý NGHĨA của VIỆC GIÁM hộ vái TRÒ của UBND xã PHƯỜNG THỊ TRẤN TRONG VIỆC cử NGƯOFI GIÁM hộ và GIÁM sát VIỆC GIÁM hộ

GIÁM SÁT VIỆC GIÁM HỘ VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC GIÁM HỘ VÁI
TRÒ CỦA UBND XÃ PHƯỜNG THỊ TRẤN TRONG VIỆC CỬ NGƯOFI
GIÁM HỘ VÀ GIÁM SÁT VIỆC GIÁM HỘ
- Giám sát việc giám hộ Đ.59BLDS 2005
o Người thân tích của người được giám hộ cử người đại diện để Theo dõi,
kiểm tra, đôn đốc người giám hộ trogn việc thực hiện giám hộ
o Người thân thích
 Vợ chồng cha mẹ con của người được giám hộ
 Nếu k có ai trg số đó, thì ông bà anh ruột chị ruột em ruột của người
được giám hộ
 Nếu k có ai trg số đò, thì bác chú cô dì của người được giám hộ
o Trong trường hợp k có người thân thích của người được giám hộ hoặc
người thân thích k cử đuơcj người giám sát việc giám hộ thì UBND xã,
phường, thị trấn nơi cư trí của người giám sát việc giám hộ
o Người giám sát phải có NLHVDS đầy đủ
- Ý nghĩa việc giám hộ
o Là hình thức bảo vệ pháp lý
o Thể hiện sự quan tâm sâu sắc của NN vs XH đối với người chưa thành
niên, người k có NLHVDS,…
o Đề cao trách nhiệm những người thân thích trg gia đình
o Khuyến khích và phát huy truyền thống tương thân, tương ái, “ lá lành

đùm lá rách” giữa các thành viên trong cộng đồng
- Vai trò của UB xã, phường, thị trấn trong việc xử lý người giám hộ và
giám sát việc giám hộ
o Trong trường hợp k có người thân thích của người được giám hộ hoặc
người thân thích k cử đuơcj người giám sát việc giám hộ thì UBND xã,
phường, thị trấn nơi cư trí của người giám sát việc giám hộTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×