Tải bản đầy đủ

QUYỀN và NGHĨA vụ NGƯỜI GIÁM hộ

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ NGƯỜI GIÁM HỘ
- Quyền Đ.68 BLDS 2005
o Sử dụng TS của người được giám hộ để chăm sóc, chi dùng cho những
nhu cầu cần thiết của người được giám hộ
o Được thanh toán các chi phí cần thiết cho việc quản lý TS của người
được giám hộ
o Đại diện cho người được giám hộ trong việc xác lập, thực hiện các giao
dịch DS nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được giám hộ
- Nghĩa vụ
o Với người được giám hộ chưa đủ 15 tuổi
 Chăm sóc, giáo dục
 Đại diện trogn các giao dịch DS trù trg hợp người đó có thể tự xác lập
thực hiện giao dịch do PL cho phép
 Quản lý TS của người được giám hộ
 Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp người được giám hộ
o Với người được giám hộ từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi
 Đại diện trong các giao dịch DS trừ trg hợp Pl quy định người đò có thể
tự xác lập,. thực hiện giao dịch DS
 Quan lý TS của người người được giám hộ
 Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp người được giám hộ
o Với người được giám hộ mất NLHVDS

 Chăm sóc, bảo đảm việc điều trị cho người được giám hộ
 Đại diện cho người được giám hộ trong các giao dịch ds
 Quản lý TS của người được giám hộ
 Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được giám hộTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×