Tải bản đầy đủ

KHÁI NIỆM và đặc điểm của GIÁM hộ

KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA GIÁM HỘ
Đ.58 BLDS 2005
- Khái niệm :
o Là việc cá nhân tổ chức ( gọi là người giám hộ ) được PL quy định được
hoặc được cử để thực hiện việc chăm sóc và bảo vệ quyền, lợi ích hợp
pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự
( sau đây gọi chung là người được giám hộ )
- Đặc điểm:
o Người giám hộ là người đại diện Theo pháp luật của người được giám hộ
trong mqh với Nhà nước và trong hầu hết các giao dịch, trừ các giao
dịch đơn giản nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu hàng ngày của người
được giám hộ
o Chủ thể quan hệ giám hộ:
 Người chưa thành niên k còn cả cha lẫn mẹ, k xác định được cha, mẹ,
hoặc cha, mẹ đếu mất NLHV DS, bị TA hanl chế quyền của cha, mẹ
hoặc còn cha mẹ, nhưng cha, mẹ k có điều kiện chăm sóc, giáo dục
người chưa thành niên đó ( có yêu cầu của cha mẹ trong trường hợp
này )
 Người mắc bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mà k làm chủ được hành
vi của mình ( phải có quyết định của TA về bệnh lý – giám định của cơ
quan có thẩm quyền )

o Người giám hộ có thể là
 Cá nhân : cha, mẹ, con đã thành niên, anh, chị em, ông, bà và những
người thân thích khác)
 Tổ chức: tổ chức xã hội, tổ chức từ thiện
 Cq NN: cq lap động, thương binh và xã hội
o Nguyên tắc
 1 người có thể giám hộ cho nhiều người
 1 người chỉ có thể được 1 người giám hộ
-> tăng trách nhiệm giám hộ của người giám hộ, làm cho nghĩa vụ
giám hộ được xác định rõ ràng, phân địnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×