Tải bản đầy đủ

NGƯỜI VẮNG mặt và hậu QUẢ PHÁP lý

NGƯỜI VẮNG MẶT VÀ HẬU QUẢ PHÁP LÝ?
- Khái niệm : Đ.74 BLDS 2005
o Một người biệt tích 6 tháng liền Theo yêu cầu người có quyền
o Biệt tích: người vắng mặt tại nơi cư trú và k một ai biết vì lý do gì, hiện
người đó ở đâu, không có thông tin để xác định người đó còn sống hay
đã chết
o Thời hạn 6 tháng liền: liên tục – không gián đoạn – được tính từ ngày
cuối cùng biết được tin tức người đó
- Hậu quả pháp lý
o TA thông bảo tìm kiếm người bắng măt
o TA áp dụng các bp quan lý TA của người vắng mặt Đ.85 BLDS 2005
 TS đã được ngườ vắng mặt ủy quyền quản lý thì người được ủy quyền
tiếp tục quản lý
 TS chung: chủ sở hữu chung còn lại quản lý
 TS do vợ chồng quản lý, cợ hoặc chồng tiếp tục quản lý
 TA chỉ định khi một trong số những người thân quản lý TS vắng mặt, TA
chỉ định người khác quản lý
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×