Tải bản đầy đủ

TUYÊN bố CHẾT

TUYÊN BỐ CHẾT
- Khái niệm : Đ.81 BLDS 2005
o Là việc TA tuyên bố một người đã chết Theo yêu cầu của người có
quyền, lợi ích liên quan trong các trường hợp sau đây
 Sau ba năm, kể từ ngày quyêt sddinhj tuyên bố mất tích của Tòa án có
hiệu lực phap luật mà vẫn không có tin tức xác thực là còn sống
 Biệt tích trong chiến tranh sau năm năm, kể từ ngày chiến tranh kết
thúc mà vãn không có tin tức xác thực là còn sống
 Bị tai nạn hoặc thảm họa, thiên tai mà sau 1 năm, kể từ ngày tại nạn
hoặc thảm họa, thiên tai đó chấm dứt vẫn không có tin tức xác thực là
con sống, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác
 Biệt tích năm năm liền trờ lên và không có tin tức xác thực là còn sống;
thời hạn này được tính theo quy định tại khoản 1 Điều 78 của Bộ luật
- Đặc điểm
o Toà án chỉ có thể tuyên bố một người là đã chết theo yêu cầu của những
người thân thích hoặc những người có quyền , lợi ích liên quan
o K bắt buộc phải qua thủ tục tuyên bố mất tích mới có thể tuyên bố
người đó là đã chết
o Thời hạn biệt tích và sau đó TA tuyên bố là đã chết dài hơn so với thời
hạn một người bị biệt tích và bị TA tuyên bố mất tích
- Hậu quả pháp lý

o các quan hệ về hôn nhân, gia định và các quan hệ khác về nhân thân
của người đó được giải quyết như đối với người đã chết
o Tài sản của người bị Tòa án tuyên bố là đã chết được giải quyết theo
pháp luật về thừa kế
o Trong trường hợp, một người bị tuyên bố là đã chết trở về hoặc có tin
tức xác thực là người đó còn sống
 théo yêu cầu của người đó hoặc người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án
ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố người đó đã chết
 người bị Tòa án tuyên bố là đã chết mà còn sống có quyền yếu cầu
những người thừa kế đã nhận tài sản phải trả lại tài sản hiện còn
 nếu người thừa kế đã nhận tài sản mà tài sản đó không còn, thì không
hoàn trả giá trị tài sản cho người bị Tòa án tuyên bố là đã chết mà còn
sống khi người này yêu cầu
 người thừa kế của người bị tuyên bố là đã chết biết người này còn sống
mà có tình giấu giếm nhằm hưởng thừa kế, thì người đó phải hoàn trả
lại toàn bộ tài sản đã nhận, kể cả hoa lợi, lợi tức. nếu gây thiệt hại thì
phải bồi thườngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×