Tải bản đầy đủ

NĂNG lực HÀNH VI DS của cá NHÂN

o
o
o
o
o
o

NĂNG LỰC HÀNH VI DS CỦA CÁ NHÂN
Khái niệm : Đ.14 BLDS 2005
Là khả năng có quyền DS của cá nhân đó
Đặc điểm
LÀ điều kiện để , tiền đề để cá nhân hưởng các quyền cụ thể khác : vd –
quyền sở hữu một ngôi nhà
K phải là một quyền trừu tượng, mà ngược lại là quyền của từng cá
nhân cụ thể được NN bảo vệ khi cso hành vi xâm phạm, cản trở việc
thực hiện
Mọi cá nhân đều có NLPL DS và đều có NLPL DS như nhau, k phân biệt
giới tính, dân tộc, học vấn, địa vị xã hội…
NLPL DS mỗi cá nhân k tách rời sự tồn tại của cá nhân, k phụ thuộc độ
tuổi, tình trạng sức khỏe,… k phụ thuộc cá nhân có thể tự mình thực
hiện quyền dân sự hay k

Bắt đầu khi cá nhân sinh ra và chấm dứt khi chết đi ( trường hợp thừa
kế đối với bào thai, NLDS được bảo lưu đến khi người đó được sinh ra
và còn sống ) và chấm dứt khi người đó chết điTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×