Tải bản đầy đủ

KHÁI NIỆM và đặc điểm của NĂNG lực PLDS

KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA NĂNG LỰC PLDS?
- KN
o Cá nhân là chủ thể chủ yếu vs thường xuyên tgia các QH PLDS
o NLPLDS của cá nhân là khả năng cá nhân có quyền DS và có nghĩa vụ
DS
 Là khả năng cá nhân có thể tgia vào các QHPLDS
 Là chủ thể cá QHPLDS đó
- Đặc điểm
o Được NN quy định trg các văn bản PL dựa trên cơ sở mức độ phá triển
về KT, VH, XH
 Sự phản ánh địa vị của cá nhân trg XH đc NN ghi nhận trg các văn bản
PL
o Mọi cá nhân đều bình đẳng về BLPLDS
 Cá nhân đều có knăng như nhay, k phân biệt dân tộc, giời tính, thành
phần XH, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa, nghê nghiệp, tuổi tác..
 Khả năng như nhau về quyền DS k bị hạn chế nhưng cũng k thể chuyển
từ ng này sang ng khác
 Quyền DS găn liền nghĩa vụ DS
o NLPLDS của cá nhân gắn liền với cá nhân con người , xuất hiện từ khi
con người sinh ra và chấm dứt khi con người chết đi
 NLPLDS cá nhân k phụ thuộc tuổi tác, trạng thái tinh thành, nhận thức

 Gắn bó suốt cuộc đời con ng từ khi sinh ra đến khi chết đi -> giao dịch
DS nhằm hạn chế or hủy bỏ NLPLDS của cá nhân đều vô hiệu
 2 trg hợp ngoại lệ được hưởnh quyền DS
• Cá nhân chưa sinh ra được hưởng quyền thừa kế
• Cá nhân chưa sinh ra hưởng bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×