Tải bản đầy đủ

BẢO vệ QUYỀN DS

BẢO VỆ QUYỀN DS
- Quyền DS = khả năng xử sự của người có quyền được PL cho phép và
được bảo vệ bằng cưỡng chế
- Biểu hiện
o Chủ thể tự mình thực hiện 1 hay 1 số hành vi nhất định thỏa mãn nhu
cầu bản thân
o Y/c người có nghĩa vụ thực hiện hoặc kiềm chế k thực hiện những hành
vi nhất định thuộc về nghĩa vụ của họ để mang lại lợi ích
o Y/c cơ quan NN có thẩm quyền bảo vệ quyền DS bị xâm hại
- Biểu hiện: Tùy thuộc vào nội dung vs tính chất của vi phạm, việc bảo vệ
quyền DS có thể áp dụng các bp sau
o Công nhận quyền DS cụ thể cho các nhân, pháp nhân, các chủ thể khác
 Có vi phạm
 Nhưng chưa gây ra thiệt hại
 Việc thực hiện quyền của chủ thể bị cản trở do có tranh chấp
o Buộc chấm dứt hành vi vi phạm
 Quyền TS và quyền NT bị vi phạm
 Gây cản trở người có quyền thực hiện quyền của mình
o Buộc xin lỗi, cải chính công khai
 Các quyền nhân thân k liên quan đến TS như danh dự, nhân phẩm, uy
tín… cá nhân, pháp nhân vs chủ thể khác

o Buộc thực hiện nghĩa vụ DS
 Thể hiện trg quan hệ nghĩa vụ DS và hợp đồng DS
 Theo đó người có ngh.vụ buộc phải thực hiện nghĩa vụ của mình để
mang lại lợi ích cho người có quyền
o Buộc bồi thường thiệt hại
 Áp dụng nhằm mục đích đền bù, khôi phục tình trạng TS của chủ thể bị
thiệt hại
o Phạt vi phạm
 Bên vi phạm nghĩa vụ phải nộp cho bên có quyền bị vi phạm một khoản
tiền nhất định
 Sự vi phạm nghĩa vụ DS k phụ thuộc vào sự vi phạm đó có gây ra thiệt
hại tài sản cho người bị vi phạm kTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×