Tải bản đầy đủ

PHÂN LOẠI QHPLDS

PHÂN LOẠI QHPLDS
- Căn cứ vào đối tượng
o Quan hệ Tài sản
o Quan hệ nhân thân
- Căn cứ vào tính xác định của chủ thể
o Quan hệ tuyệt đối
 Vd: Quyền sở hữu : chỉ xác định chủ thể quyền
o Quan hệ tương đối
 Vd: Quyền sở hữu : xác định cả chủ thể quyền và chủ thể có nghĩa vụ
- Căn cứ vào tính chất và hình thức thực hiện quyền và nghĩa vụ
o Quan hệ vật quyền : chủ thể = hành vi của mình tác động đến tài sản
nhằm thỏa mãn lợi ích và tinh thần
o Quan hệ trái quyền : quyền và lợi ích của chủ thể quyền chỉ có thể được
đem lại thông qua hành vi thực hiện nghĩa vụ
- Căn cứ vào mqh giữa các chủ thể
o Quan hệ đơn giản
 1 chủ thể có nghĩa vụ
 1 chủ thể có quyền
o Quan hệ phức tạp
 Các chủ thể có quyền và nghĩa vụ
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×