Tải bản đầy đủ

CĂN cứ làm PHÁT SINH THAY đổi CHẤM dứt QUAN hệ PLDS

CĂN CỨ LÀM PHÁT SINH THAY ĐỔI CHẤM DỨT QUAN HỆ PLDS?
- những yếu tố chung ( như quy phạm pháp luật dân sự, chủ thể)
o Chủ thể:
 người tham gia các QH PL DS
 có quyền và nghĩa vụ trong QHPL DS đó
 Các chủ thể :
• Cá nhân
• Pháp nhân
• Chủ thể khác ( chủ thể hạn chế ): hộ gia đình, tổ hợp tác
o Khách thể
 Cái mà QPPL DS tác động đến
- còn phải có sự kiện pháp lý được luật các định cho những hậu quả pháp
lý nhất định
o Sự kiện pháp lý
 là những sự kiện, hoàn cảnh, tình huống xảy ra trong thực tế mà các
quy phạm pháp luật dân sự kết hợp vào làm phát sinh, thay đổi hoặc
chấm dứt một quan hệ pháp luật dân sự.
 Chỉ những sự kiện làm phát sinh những hậu quả pháp lý nhất định mới
là sự kiện pháp lý
 Đây là điểm khác nhau về bản chất giữa sự kiện pháp lý và sự kiện
thông thường.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

o các sự kiện pháp lý làm căn cứ xác lập QH PL DS
Hành vi pháp lý hợp pháp
Quyết định của Tòa án hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác
Sự kiện pháp lý do pháp luật quy định
Sáng tạo giá trị tinh thần
Chiếm hữu tài sản có căn cứ pháp luật
Gây thiệt hại do hành vi trái pháp luật
Thực hiện công việc không có ủy quyền
Chiếm hữu
Sử dụng tài sản
Được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật và các căn cứ khác do
pháp luật quy định ( Điều 13 – Bô luật Dân sự nước CHXHCN VN. NXB
Chính trị Quốc gia, năm 1995, tr.13)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×