Tải bản đầy đủ

KHÁI NIỆM và đặc điểm QHPL DS

KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM QHPL DS
- QHPL DS là
o Hình thức pháp lý của các QH xã hội
o Xuất hiện trên sự điều chỉnh của quy phạm PL với quan hệ xã hội của
các bên tham gia có quyền và nghĩa vụ
 Là QHXH phát sinh từ lợi ích vật chất và tình thần được QPPL DS điều
chỉnh
 Các bên tham gia bình đẳng – độc lập về tài sản, quyền lợi và nghĩa vụ
 Được NN đảm bỏa bằng cưỡng chế
- Đặc điểm QHPL DS
o Mang tính chất QHXH nói chung
 QH thuộc kiến trúc thượng tầng XH
 Xuất hiện trên cơ sở quy phạm PL
 Các bên tham gia mang quyền và nghĩa vụ
 Được NN đảm bảo thực hiện
 Thể hiện ý chí NN
 Phát sinh khi có 1 sự kiện pháp lý
o Tính chất riêng
 Phát sinh trên cơ sở lợi ích vật chất hoặc tinh thần ( thực hiện thông qua
thực hiện QH PLDS )
 QH mang tính ý chí

 Ý chí NN ( phù hợp QPPL )
 Ý chí các bên tham gia ( 1 bên – 2 bên )
 Vị trí bình đẳng của những người tham gia QHPL DS : quyền và nghĩa vụ
độc lập
 QHPL DS được bảo đảm và duy trì = cưỡng chế NN: các bên tham gia
nếu không tự bảo vệ được quyền và nghĩa vụ thì sẽ Theo các biện pháp
được PL quy định – (cở sở vẫn là hòa giải – tự thỏa thuận giữa các bên)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×